Riktlinjer för exploateringsavtal

Texten uppdaterad 2022-06-23

Riktlinjerna redovisar på en översiktlig nivå kommunens utgångspunkter och mål för exploateringsavtal. Riktlinjerna anger grundläggande villkor och principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförande av detaljplaner, eventuell medfinansieringsersättning och andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna att ingå exploateringsavtal. Riktlinjerna är upprättande i enlighet med
plan- och bygglagen (SFS 2017:181).

Nuvarande riktlinjer för exploateringsavtal antogs av kommunstyrelsen den 9 maj 2022.

Dessa riktlinjer gäller inte i fall då en detaljplan avser mark som ägs av kommunen och ska överlåtas till en exploatör. Då tillämpas istället kommunens riktlinjer för markanvisning.

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten