1 Driftstörningar

Planbesked

Planerar du en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver tas fram? Då behöver du begära ett planbesked. Ta gärna kontakt med oss på planenheten innan. Din begäran om planbesked måste vara skriftlig eller ske via vår e-tjänst/blankett längst ned på denna sida.

Texten uppdaterad 2024-01-12

Vad innebär ett planbesked?

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan göra en ansökan om planbesked hos kommunstyrelsen. Beslut om planbesked ges senast fyra månader från det att fullständiga handlingar inkommit. Vi kontaktar dig om din ansökan behöver kompletteras.

Hur bedöms en ansökan om planbesked?

Det som prövas i bedömningen är om idén är lämplig att pröva i en detaljplaneprocess utifrån lagstiftning och politiskt beslutade styrdokument i relation till platsens förutsättningar. För att undersöka detta används en mängd styrdokument och planeringsunderlag så som Alingsås översiktsplan, hållbarhetspolicy, stadsplan, naturvårdsprogram, kulturmiljöprogram, översvämnings- och skyfallskarteringar med mera. Det är bland annat positivt om den aktuella platsen har god kollektivtrafik, ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp samt om tillgängligheten till förskola och skola är god. Negativt kan till exempel vara om det råder stor översvämningsrisk på platsen, om det finns fornlämningar eller om förslaget riskerar att på ett påtagligt sätt skada riksintressen, kulturvärden eller naturvärden. 

När bedömningen är klar sammanställs ett beslutsunderlag som tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut. Anser kommunstyrelsens arbetsutskott att marken inte är lämplig för planläggning/ planändring anges skälen för detta i ett negativt planbesked. Enligt plan- och bygglagen går ett beslut om positivt eller negativt planbesked inte att överklaga.

Hur plan- och bygglagen reglerar planbesked kan du läsa om på Boverkets hemsida, se länk längst ner på sidan.

Vad händer sedan?

Om planbeskedet blir positivt prövas det föreslagna ändamålet i en detaljplaneprocess. Planbeskedet innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. Varje detaljplaneprocess innebär en prövning av ett stort antal faktorer. Kommunen kan därför aldrig på förhand utlova att en detaljplan med ett visst innehåll kommer att vinna laga kraft. Den sökande och kommunen kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.

I samband med att ett positivt planbesked ges anges även en bedömning av när detaljplanearbetet beräknas bli klart. Kommunstyrelsen beslutar med jämna mellanrum om den övergripande planprioritering. Det innebär att tidpunkten för antagande kan komma att justeras.

Avgift för begäran om planbesked

En avgift tas ut i samband med begäran om planbesked. Avgiften är baserad på kommunfullmäktiges Taxa enligt plan- och bygglagen.

Avgiften tas ut både för ett positivt och för ett negativt planbesked med 100%, enligt ekvation 600 x mPBB, vilket år 2024 är 34 380 kr.
För vissa komplicerade planbesked kan planavgiften komma att timdebiteras, timpriset är år 2024, 1260 kr/tim.

Avgift för upprättande av detaljplan

Vid positivt planbesked kommer kommunen att teckna ett planavtal med sökanden innan planarbetet kan påbörjas. Kostnaden för planarbetet baseras på en avgift som är fastställd i kommunens Taxa enligt plan- och bygglagen. Tänk på att det då är du som planintressent som bekostar hela detaljplanearbetet.

E-tjänster/blanketter

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås