sv Swedish

Planbesked

Planerar du en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver tas fram? Då behöver du begära ett planbesked. Ta gärna kontakt med oss på planenheten innan. Din begäran om planbesked måste vara skriftlig eller ske via vår e-tjänst/blankett längst ned på denna sida.

Texten uppdaterad 2023-03-21

Vad innebär ett planbesked?

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan göra en ansökan om planbesked hos kommunstyrelsen. Beslut om planbesked ges senast fyra månader från det att fullständiga handlingar inkommit. En ansökan om planbesked innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott prövar om marken är lämpad för detaljplaneläggning, huvudsakligen utifrån gällande styrdokument.

Om planbeskedet blir positivt prövas det föreslagna ändamålet i en detaljplaneprocess. Planbeskedet innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. Varje detaljplaneprocess innebär en prövning av ett stort antal faktorer. Kommunen kan därför aldrig på förhand utlova att en detaljplan med ett visst innehåll kommer att vinna laga kraft. Den sökande och kommunen kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.

Anser kommunstyrelsens arbetsutskott att marken inte är lämplig för planläggning/ planändring anges skälen för detta i ett negativt planbesked. Enligt plan- och bygglagen går ett beslut om positivt eller negativt planbesked inte att överklaga.

När kan planarbetet bli klart?

I samband med att ett positivt planbesked ges anges även en bedömning av när detaljplanearbetet beräknas bli klart. Kommunstyrelsen beslutar med jämna mellanrum om den övergripande planprioritering. Det innebär att tidpunkten för antagande kan komma att justeras.

Avgift för begäran om planbesked

En avgift tas ut i samband med begäran om planbesked. Avgiften är baserad på kommunfullmäktiges Taxa enligt plan- och bygglagen. Avgiften tas ut både för ett positivt och för ett negativt planbesked.

Avgift för upprättande av detaljplan

Vid positivt planbesked kommer kommunen att teckna ett planavtal med sökanden innan planarbetet kan påbörjas. Kostnaden för planarbetet baseras på en avgift som är fastställd i kommunens Taxa enligt plan- och bygglagen.

E-tjänster/blanketter

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås