Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planbesked

Planerar du en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver tas fram? Då behöver du begära ett planbesked. Ta gärna kontakt med oss på samhällsbyggnadskontoret innan. Din begäran om planbesked måste vara skriftlig eller ske via vår e-tjänst/blankett längst ned på denna sida.

Texten uppdaterad 2021-06-16

Vad innebär ett planbesked?

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan göra en ansökan om planbesked hos samhällsbyggnadsnämnden. Beslut om planbesked ges senast fyra månader från det att fullständiga handlingar inkommit. En ansökan om planbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om marken är lämpad för detaljplaneläggning, huvudsakligen utifrån gällande styrdokument.

Om planbeskedet blir positivt prövas det föreslagna ändamålet i en detaljplaneprocess. Planbeskedet innebär ingen garanti för att planen kommer att antas. Varje detaljplaneprocess innebär en prövning av ett stort antal faktorer. Kommunen kan därför aldrig på förhand utlova att en detaljplan med ett visst innehåll kommer att vinna laga kraft. Den sökande och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.

Anser samhällsbyggnadsnämnden att marken inte är lämplig för planläggning/ planändring anges skälen för detta i ett negativt planbesked. Enligt plan- och bygglagen går ett beslut om positivt eller negativt planbesked inte att överklaga.

När kan planarbetet bli klart?

I samband med att ett positivt planbesked ges anges även en bedömning av när detaljplanearbetet beräknas bli klart. Detta under förutsättning att sökanden skrivit under ett planavtal om finansiering av detaljplanearbetet. Kommunstyrelsen beslutar med jämna mellanrum om den övergripande detaljplanebeställningen, angående prioriteringen mellan detaljplaner. Det innebär att tidpunkten för antagande kan komma att justeras.

Avgift för begäran om planbesked

En avgift tas ut i samband med begäran om planbesked. Avgiften är baserad på samhällsbyggnadsnämndens Taxa enligt plan- och bygglagen. Avgiften tas ut både för ett positivt och för ett negativt planbesked.

Avgift för upprättande av detaljplan

Vid positivt planbesked kommer kommunen att teckna ett planavtal med exploatören innan planarbetet kan påbörjas. Kostnaden för planarbetet baseras på en avgift som är fastställd i kommunens Taxa enligt plan- och bygglagen.

E-tjänster/blanketter

Planenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås