sv Swedish

Om översiktlig planering

Översiktsplanering handlar om hur kommunens mark- och vattenområden långsiktigt ska användas och utvecklas. En översiktsplan är ett strategiskt, politiskt dokument som på ett översiktligt sätt ska visa hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Texten uppdaterad 2020-05-11

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är vägledande för efterföljande planering som handlar om mark- och vattenanvändning, så som detaljplanering, och har därför stor betydelse för kommunens utveckling

Fördjupningar av översiktsplanen och tematiska tillägg

Genom att upprätta fördjupningar till översiktsplanen (FÖP) kan detaljeringsgraden öka över ett visst geografiskt område, t.ex. en tätort. En FÖP innebär en ändring av översiktsplanen och ersätter därmed översiktsplanen i det aktuella området. Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan upprättas över ett visst tema över hela kommunen, t.ex. vindkraft.

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås