Fördjupning av översiktsplanen för Västra Bodarna

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Västra Bodarna i Alingsås kommun, antogs av kommunfullmäktige i mars 2014.

Ett förslag var ute på samråd under hösten 2010. Ett hundratal yttranden kom in från myndigheter, boende m.fl. och de har sammanfattats i en Samrådsredogörelse tillsammans med förslag på revideringar. Under juni – september 2013 var sedan det reviderade förslaget tillgängligt för granskning. De synpunkter som då kom in sammanfattas i ett Granskningsutlåtande tillsammans med några förslag på ytterligare revideringar.

I november 2013 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna planförslaget samt att skicka det till kommunfullmäktige för antagande.

FÖP Västra Bodarna fortsätter att gälla även efter att ny översiktsplan för Alingsås kommun antogs av Kommunfullmäktige 31 oktober 2018 §182.

Alingsås kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen