sv Swedish

Fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (FÖP staden)

Sedan våren 2019 pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (FÖP staden). Fördjupningen av översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Fördjupningen av översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas.

Texten uppdaterad 2020-05-13

Diarienummer

2019.144 SBN

Beskrivning

Fördjupningen av översiktsplanen för staden Alingsås ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas.

Avgränsning

Fördjupningen av översiktsplanen är avgränsad till kommunens fysiska planering och ritas med breda penseldrag. Detaljfrågor löses i senare planeringsskeden. Den geografiska avgränsningen är staden Alingsås.

Status

Arbetet med att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen har startat och samhällsbyggnadskontoret arbetar med att fram ett planförslag.

Process

Framtagandet av en ny fördjupning av översiktsplanen följer planprocessen som regleras i plan- och bygglagen. Planprocessen består av ett samråd, en utställning och ett antagande.

Samråd

Samrådet syftar till att förbättra kommunens beslutsunderlag och ge dem som berörs av fördjupningen av översiktsplanen möjlighet att påverka planens utformning.

Utställning

Efter genomfört samråd bearbetas planen med hjälp av inkomna synpunkter. Därefter ges en ny möjlighet att påverka planen under utställningstiden.

Antagande

Efter utställning ska Kommunfullmäktige besluta om att anta fördjupningen av översiktsplanen. Planen fungerar sedan som ett vägledande dokument för beslut kring efterföljande planering och byggnation, exempelvis detaljplaner och bygglov.

Fram till att den nya fördjupningen av översiktsplanen för staden Alingsås är antagen gäller översiktsplanen från 2018 (antagen av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 §182).

Tidigare gällande Fördjupning av översiktsplanen för Alingsås kommun- staden (FÖP staden Alingsås) antogs av Kommunfullmäktige den 26 mars 2008 och kvarstår endast som ett kunskapsunderlag. Du kan ta del av den tidigare gällande planen samt bilagorna till planen nedan.

Handlingar

  • Förutsättningar del 1
  • Förutsättningar del 2
  • Planförslag del 1
  • Planförslag del 2
  • Planförslag del 3
  • Markanvändningskarta
  • Rekommendationskarta
  • Bilaga kulturhistorisk inventering
  • Bilaga Trafiktaktik

Lovisa Grahn

NULL

Planarkitekt, Planenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen