Strandskydd

För områden vid sjöar och vattendrag gäller särskilda strandskyddsbestämmelser som regleras i miljöbalken. Strandskyddet ska hålla strandzonen tillgänglig för allmänheten och skydda växt- och djurlivet. Det innebär att byggnadsarbeten eller andra åtgärder normalt inte tillåts vid stränder. Ibland finns det skäl som gör att du kan få dispens från förbudet.

Texten uppdaterad 2023-01-17

Ansökan om dispens från strandskyddet

I de allra flesta fall söks dispens inför förhandsbesked eller bygglov. Strandskyddsdispens söks hos Bygg- och miljönämnden. I ansökan ska tydligt framgå vilka särskilda skäl som åberopas för att dispens ska beviljas.

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens om det kan medföra ökad privatisering. Det är också tillåtet att göra en anordning, till exempel en stödmur eller terrass, om den ligger helt och hållet inom tomtplatsen och inte medför en ökad privatisering.

Observera att du kan behöva bygglov för vissa av dessa åtgärder. Ta reda på var din tomtplats slutar, gränsen för tomtplatsen kan sammanfalla med din fastighetsgräns men måste inte alltid göra det. Är du osäker bör du kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utökat strandskydd

Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter. Några av de sjöar i Alingsås som har utökat strandskydd till 200 meter är: Bysjön, Rydbosjön, Sävelången, Hundsjön, Hälsingen och sjöarna på Rödene platån. Några av de sjöar med utökat strandskydd till 300 meter är: Lilla färgen, Stora Färgen, Stora Nären, Ömmern, Ören, Mjörn, Anten och Åsjön.

E-tjänst/blankett

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen