Medborgarundersökning

Alingsås deltar årligen i SCB:s medborgarundersökning, där kommunens invånare får tycka till om kommunen och dess verksamheter.

Texten uppdaterad 2023-02-10

Hur upplever du som invånare att det är att bo och leva i Alingsås? I medborgarundersökningen som årligen skickas ut till ett slumpmässigt antal invånare tillfrågas du om detta och mycket annat. Undersökningen är ett samarbete mellan kommunen och SCB, och görs i syfte att ge kommunen insikt i invånarnas perspektiv på kommunen som plats att bo och leva på, på kommunens olika verksamheter och möjligheten till inflytande, bland annat.

Medborgarundersökningen genomförs under hösten varje år. SCB skickar ut enkäten till ett slumpmässigt urval av personer från 18 år. Från 2021 har enkäten ändrat utformning. Frågorna ställs på ett annat sätt än tidigare och resultaten redovisas på ett annat sätt. Nya frågor har också tillkommit om exempelvis trygghet, klimat- och miljöarbete samt jämlikhet och integration.

Resultaten i korthet

Resultaten visar bland annat att:

  • 96,5 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på
  • 80,3 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt
  • 17,4 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter
  • 73,9 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Dessa resultat är ungefär på samma nivå som i genomsnittet för riket, förutom vad gäller andelen invånare som kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit – det är fler Alingsåsare som ger den rekommendationen än vad invånare gör i genomsnittet för riket, vilket är mycket glädjande! Andra områden där Alingsåsarna ger ett högre betyg än i genomsnitt är bland annat för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, äldreomsorgen och vad gäller flera olika trygghetsmått i samhället.

Ta del av resultaten i sin helhet

Här kan du ladda ner en exelfil innehållande alla resultat i medborgarundersökningen 2022 för Alingsås kommun. En övergripande informationssida finns i första fliken och i flik två finns en sammanfattning över alla resultat. Vill man fördjupa sig inom respektive fråga finns de på resterande flikar i dokumentet.

Alingsås kommun