Vedeldning

Att elda med förnybara bränslen som ved och pellets är ur klimatsynpunkt bättre än att elda fossila bränslen. Vid förbränning av ved bildas dock en del luftföroreningar som är hälsofarliga för människor att andas in. Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Har du braskamin?

Mysigt på lördagkväll tycker några. Bra som reserv också om ordinarie värmekälla faller ifrån.

Bra och billig uppvärmning tycker andra.

Förskräckligt tycker de som får in röken i sina bostäder.

Att elda med ved blir allt populärare. Man eldar både för att det är trevligt och som ett alternativ till annan uppvärmning. Men i tätbebyggelse blir eldning ibland problem för grannar som utsätts för röken. De problem som rapporteras till livsmedel- och hälsaenheten är lukt, irritation i andningsvägar och sot. Astmatiker och andra med känsliga luftvägar kan få stora problem. Sådant som ökar risken för problem är:

 • dåligt eller fuktigt bränsle
 • utrustning med gammal teknik
 • felaktigt handhavande
 • kuperad terräng
 • tät bebyggelse och flitigt eldande.

Där husen ligger tätt är risken större att vedröken ger problem till omgivningen.

Några råd till dig som har öppen spis, kamin, vedspis eller braskamin:

 • Tänk på att en sådan eldstad inte är menad för att värma bostäder i tätbebyggelse. Se den i första hand som en trivselfaktor och som beredskapsåtgärd ifall annan värmeförsörjning faller bort.
 • Var rädd om grannsämjan. Många påverkas av röken. Den smutsar ner, luktar illa och irriterar andningsvägarna. Allvarliga problem är inte ovanliga.
 • Begränsa eldning till 1 oktober – 30 april. Elda högst ett par gånger per vecka under högst 4 timmar per tillfälle.
 • Använd utrustning med bästa förbränningsteknik som medger god lufttillförsel och hög förbränningstemperatur. Utrustning som uppfyller Boverkets Byggregler är ett krav för att få installera, men är inte alltid tillräckligt för att inte orsaka störningar i omgivningen.
 • Följ leverantörens anvisningar för användning och skötsel av eldstaden.
 • Använd endast torr och finkluven ved (max 10 cm grov), stickor eller träpellets vid tändning. Ved får inte vara målad, lackerad eller impregnerad.
 • Undvik eldning vid väderlek när röken kan ”slå ned” eller vid sådan vind att röken kan nå högre belägen bebyggelse.

Mer information finns bland annat i naturvårdsverkets broschyr ”Elda rätt”.

Störs du av grannens vedeldning?

Prata med den som eldar och berätta om dina problem. Informera om denna hemsida. Om det inte blir bättre kan du vända dig till livsmedel- och hälsaenheten med en klagomålsanmälan. Bygg- och miljönämnden kan besluta att begränsa eller förbjuda eldning om den sker på sådant sätt att den bedöms skada miljön eller människors hälsa. Enbart en svag lukt vid enstaka tillfällen är i allmänhet inte en olägenhet att det medför något krav på åtgärd från bygg- och miljönämndens sida. 

Regler om eldning

I Alingsås kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön finns regler om eldning.

8 § Småskalig eldning med fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna eller annan förbränningsanläggning som inte är miljögodkänd och försedd med ackumulatorsystem, är inte tillåten under tiden 15 maj – 31 augusti inom områden med fastställd detaljplan. Kravet på ackumulatorsystem gäller inte för panna som eldas med pellets.

9 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att ved och annat bränsle ska ha en högsta fukthalt av 25 procent (om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsett för annat), lufttillförseln ska vara god och förbränningstemperaturen så hög att en god förbränning erhålls. Bränslet ska förvaras torrt.

Vid upptändning ska finhuggen ved användas eller särskild anordning som ger kort upptändningsfas.

All eldning med annat än rena träbränslen, exempelvis kartong, plast, målat eller tryckimpregnerat virke och spånskivor, är förbjuden.

Vid eldning med pelletts ska bränslet vara anpassat till den aktuella pellettbrännaren, särskilt med avseende på storlek och askhalt. Pellets och briketter som eldas i villapannor bör uppfylla kraven enligt svensk standard (SS 18 7l 20).

Bestämmelserna i ovanstående paragraf gäller inte för anläggning som regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen