1 Driftstörningar

Luften i Alingsås

Luftkvalitén i Alingsås tätort kontrolleras regelbundet genom mätningar och beräkningar.

Texten uppdaterad 2024-06-03

Luftkvalitén i Alingsås tätort kontrolleras regelbundet. Mätningar har skett årligen på eget initiativ av miljö- och hälsaenheterna sedan år 1995. Mätningar och beräkningar sker också via samverkansförbundet Luft-i-Väst (och tidigare även GR:s luftvårdsförbund).

Mätningar av NO2 sker jämt fördelade över hela året och de senaste årens resultat visar på ett underskridande av kvävedioxidhalter som årsmedelvärde vid alla de gaturum som är föremål för mätningar. Mätningar av svaveldioxid (SO2) samt de flyktiga organiska kolvätena (VOC) bensen, toluen och xylen har tidigare skett under vintertid, men då miljömålet underskridits vid samtliga mätplatser under ett flertal år, kommunens egna regelbundna mätningar har upphört. Dock kontrolleras detta via luftvårdsförbund.

Hur situationen ser ut för inandningsbara partiklar (PM10) är oklar även om trenden är nedåtgående. Mätningen som gjordes av GR:s Luftvårdsförbund på Västra Ringgatan år 2015 visar på överskridande av miljömålet och nedre utvärderingströskeln (NUT) som års- och dygnsmedelvärde. Dock underskrider det miljökvalitetsnormen.

Se nedanstående bilagor för en utförligare rapport.

Alingsås kommun