1 Driftstörningar

Luften i Alingsås

Luftkvalitén i Alingsås tätort kontrolleras regelbundet genom mätningar och beräkningar.

Texten uppdaterad 2024-04-18

Luftkvalitén i Alingsås tätort kontrolleras regelbundet. Mätningar har skett årligen på eget initiativ av miljö- och hälsaenheterna sedan år 1995. Mätningar och beräkningar sker också via två samverkansförbund, GR:s luftvårdsförbund och Luft-i-Väst.

Mätningar av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), samt de flyktiga organiska kolvätena (VOC) bensen, toluen och xylen har tidigare skett under vintertid. Mätningar av NO2 sker numera jämt fördelade över hela året. Från och med år 2013 har de regelbundna mätningarna av SO2 upphört med anledning av att det dåvarande miljömålet har underskridits under ett flertal år. Halterna av det flyktiga organiska kolvätet bensen underskrider miljömålet på samtliga mätplatser sedan år 2016 och de regelbundna mätningarna har därför upphört från och med år 2021.

De senaste årens milda och blåsiga vintrar har troligtvis bidragit till generellt sjunkande luftföroreningshalter. År 2022 års mätresultat visar på ett underskridande av kvävedioxidhalter som årsmedelvärde vid alla de gaturum som är föremål för mätningar.

Hur situationen ser ut för inandningsbara partiklar (PM10) är dock oklar även om trenden är nedåtgående. Mätningen som gjordes av GR:s Luftvårdsförbund på Västra Ringgatan år 2015 visar på överskridande av miljömålet och nedre utvärderingströskeln (NUT) som års- och dygnsmedelvärde. Dock underskrider det miljökvalitetsnormen. Nya mätningar av partiklar kommer att ske under 2023.

Se nedanstående bilaga för en utförlig rapport.

Alingsås kommun