Fukt och mögel

Att bo eller regelbundet vistas i byggnader med fuktproblem och mögel kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. Risken för luftvägsinfektioner och besvär i övre och nedre luftvägarna, som hosta och väsande andning kan öka. Personer som har astma kan få mer besvär och personer med allergi kan påverkas negativt.

Texten uppdaterad 2024-02-20

I Sverige är luftfuktigheten inomhus vanligtvis låg på vintern och högre på sommaren. För hög fukthalt kan ge upphov till fuktskador inomhus som i sin tur kan leda till att material avger olika kemiska ämnen eller att mögel uppstår. För att hålla nere luftfuktigheten behöver man därför begränsa fuktproduktionen och reglera temperatur och/eller ventilation.

En dålig ventilation i kombination med en hög fuktproduktion kan ge upphov till kondens på kalla ytor, exempelvis insida på tvåglasfönster. Varm inomhusluft kan också läcka ut och kondensera inne i konstruktionen så att dolda fuktskador uppstår.

Fuktiga miljöer främjar tillväxt av bl a mögel. Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig.  Badrum är särskilt utsatta och läckande vatten- och avloppsstammar kan där ge upphov till fuktskador. Markfukt är en annan källa till fuktproblem i småhus.

Mögel, kvalster, alger och bakterier förökar sig gärna i fuktskador. Detta kan leda till astma eller överkänslighetsreaktioner hos vissa människor. Barn räknas alltid som en känsligare grupp. Därför ska en fuktskada alltid åtgärdas så snabbt som möjligt.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att du har en sund inomhusmiljö. Det är därför viktigt att du alltid kontaktar denna i första hand om du misstänker någon typ av skada i bostaden. Om inte detta hjälper kan du kontakta livsmedel- och hälsaenheten som bedömer om skadan behöver utredas och eventuellt åtgärdas.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen