Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klagomål på boendemiljön

Miljöskyddskontoret handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter.

Texten uppdaterad 2020-06-25

Vad är en olägenhet?

Den störning, olägenhet, som du upplever ska utgöra en hälsorisk.

I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinskt eller hygienisk bedömning kan påverka hälsa menligt och som inte är ringa eller tillfällig” (9 kap 3 § miljöbalken).

Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Anmälan om olägenhet kan exempelvis handla om vedeldning, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, mögelpåväxt, låg temperatur, bristande ventilation, dålig lukt eller liknande bostadshygienfrågor.

Har du varit i kontakt med ansvarig/den som stör?

Du ska normalt nyligen ha kontaktat din fastighetsägare alternativt din bostadsrätts-förening eller den person alternativt annan ansvarig som orsakar störningen, samt begärt besked om eventuell tidsplan avseende kommande åtgärder.

Fastighetsägare eller den som orsakar störningen bör ha fått skälig tid för att utreda samt vidta åtgärder. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat berörd person, fyll i ”Blankett för anmälan om olägenhet” och skicka den till Miljöskyddskontoret.

Anonyma klagomål

Det går bra att göra en anonym anmälan men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras eller att ditt klagomål kanske inte kan handläggas. Detta med anledning av att det inte går att juridiskt driva ett ärende rörande störning om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning.

Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Om du bor i egen villa

I egenskap av fastighetsägare är man ofta själv skyldig att utreda och vidta åtgärder vid olägenheter.

Ej komplett ifylld blankett

Om inkommen ”Blankett för anmälan om olägenhet” saknar väsentliga uppgifter, skickas blanketten tillbaka för komplettering.

Om ingen komplettering görs sker handläggning utifrån blankettens befintliga uppgifter, vilket kan innebära att ärendet nedprioriteras eller lämnas utan åtgärd och avslutas.

Om blanketten måste kompletteras av dig, fördröjs handläggningen av ärendet. Miljöskyddskontoret gör bedömning i varje enskilt fall utifrån de förutsättningar som finns för respektive ärende.

Observera

En kopia av denna blankett kommer att ges till den person, fastighetsägare eller annan ansvarig som du har angivit som orsak till störningen, enligt 25 § förvaltningslagen.

Om du haft skriftväxling med fastighetsägaren eller annan ansvarig avseende störningen tidigare, kan det underlätta handläggningen om du bifogar kopior av sådana handlingar.

Uppgifterna på denna blankett utgör allmän handling som vanligtvis är offentlig och kan lämnas ut vid begäran.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret