1 Driftstörningar

Klagomål på boendemiljön

Livsmedel- och hälsaenheten handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter.

Texten uppdaterad 2024-02-20

Vad är en olägenhet?

Den störning, olägenhet, som du upplever ska utgöra en hälsorisk.

I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinskt eller hygienisk bedömning kan påverka hälsa menligt och som inte är ringa eller tillfällig” (9 kap 3 § miljöbalken).

Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.

Anmälan om olägenhet kan exempelvis handla om vedeldning, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, mögelpåväxt, låg temperatur, bristande ventilation, dålig lukt eller liknande bostadshygienfrågor.

Har du varit i kontakt med ansvarig/den som stör?

Du ska normalt nyligen ha kontaktat din fastighetsägare alternativt din bostadsrättsförening eller den person alternativt annan ansvarig som orsakar störningen, samt begärt besked om eventuell tidsplan avseende kommande åtgärder.

Fastighetsägare eller den som orsakar störningen bör ha fått skälig tid för att utreda samt vidta åtgärder. Får du ingen hjälp trots att du kontaktat berörd person, fyll i e-tjänsten ”Klagomål på störning i boendemiljön” och skicka den till livsmedel- och hälsaenheten.

Anonyma klagomål

Det går bra att göra en anonym anmälan men det kan innebära att handläggningen av ärendet försvåras eller att ditt klagomål kanske inte kan handläggas. Detta med anledning av att det inte går att juridiskt driva ett ärende rörande störning om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning.

Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Om du bor i egen villa

I egenskap av fastighetsägare är man ofta själv skyldig att utreda och vidta åtgärder vid olägenheter. Kommer störningarna utanför den egna fastigheten, till exempel buller från grannens luftvärmepump, gäller informationen under rubriken Klagomål på boendemiljön.

Observera

En kopia av denna anmälan om klagomål på boendemiljön kommer att ges till den person, fastighetsägare eller annan ansvarig som du har angivit som orsak till störningen, enligt 25 § förvaltningslagen.

Om du haft skriftväxling med fastighetsägaren eller annan ansvarig avseende störningen tidigare, kan det underlätta handläggningen om du bifogar kopior av sådana handlingar.

Uppgifterna på denna anmälan utgör allmän handling som vanligtvis är offentlig och kan lämnas ut vid begäran.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen