Legionella

Legionella är en bakterie som finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. När bakterierna förökar sig finns en risk för smittspridning.

Texten uppdaterad 2021-04-14

Bakterierna kan överleva i temperaturintervallet 0-50°C. Det är hög risk att legionellabakterier växer till om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan 20 och 45°C.

Man kan bli sjuk av legionella

Legionellabakterien kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Legionärsjukan är en allvarlig form av lunginflammation som yttrar sig med hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor åtföljd av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom. Forskning visar att framför allt nedsatt immunförsvar, rökvanor och ålder har betydelse för att utveckla sjukdomen. Beroende på hur stor mängd bakterier man har andats in kan även fullt friska personer utveckla legionärsjuka. Normalt brukar man insjukna 2-10 dagar efter smittillfället.

Pontiacfeber är en lindrigare variant som ger influensaliknande symptom med ledvärk.

Legionärsjuka och pontiacfeber smittar inte från person till person.

Smittrisk

Legionella smittar genom inandning av vattendimma som innehåller bakterierna, till exempel vid duschning eller bad i bubbelpool. Att dricka legionellahaltigt vatten anses inte vara farligt. Legionella smittar inte heller från person till person.

Spridning av legionella

Legionellabakterien sprids via vattendimma från olämpligt utformade vattensystem. Den vanligaste spridningsvägen anses vara duschar. Även luftinblandare på vattenkranar sprider vattendimma.

Bubbelbad kan sprida legionellabakterier. Vattentemperaturen i badet är idealisk för bakterietillväxt och luftbubblorna gör att vattendimma uppstår.

Flera tidiga utbrott av legionärsjuka har härletts till kyltorn (för bl.a. luftkonditionering) på taket till byggnader. Vattendimma från kyltornen har sugits in i ventilationssystemet eller spridits via utomhusluften.

Andra källor för spridning av legionellabakterien kan vara luftfuktare, prydnasfontäner, högtryckstvättar och grönsaksfuktare i affärernas diskar.

Fastighetsägaren är ansvarig

Fastighetsägare och verksamheter (som till exempel badhus, spa, gym, solarier) ska arbeta förebyggande för att förhindra uppkomst och spridning av legionella. För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna måste varmvattnet vara varmt: mer än +50 °C vid tappstället och mer än +60 °C i varmvattenberedaren eller ackumulatorn och kallvattnet vara kallt, det vill säga mindre än +18 °C.

Det här kan fastighetsägaren (hyreshus, bostadsrätter och villaägare) göra för att förhindra att legionella växer till:

  • Vid tappstället ska varmvattentemperaturen vara minst 50°C. Var uppmärksam på skållningsrisken. Temperaturen vid tappstället får inte överstiga 65°C.
  • I varmvattenberedaren eller värmeväxlaren ska varmvattentemperaturen vara lägst 60°C.
  • Kallvattnet (dricksvattnet) ska ha en temperatur av högst 18°C.
  • Kontrollera att det inte finns blindledningar med stillastående vatten.
  • Spola igenom duschen med varmt (hett) vatten om den stått oanvänd en tid, till exempel i fritidshuset eller om du varit bortrest.
  • Byt duschslang och duschmunstycke regelbundet. Då tar du bort typiska tillväxtzoner för legionellabakterien.
  • Kontrollera och rengör varmvattenbehållaren regelbundet. I slammet som finns på bottnen trivs bakterier.
  • Kontrollera att handdukstorkar med vattenuppvärmning är rätt installerade.

Du kan läsa mer om legionella på Boverkets, Smittskyddsinstitutets och Folkhälsomyndighetens webbsidor. Även VVS företagen har information om vad man kan göra för att undvika legionellabakterier.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen