1 Driftstörningar

Djurhållning och lantbruk utanför detaljplanerat område

Nedanstående riktlinjer gäller även i område med områdesbestämmelser.

Texten uppdaterad 2024-01-29

Gödsellagring och gödselspridning

Alingsås kommun är klassat som nitratkänsligt område sedan 1 januari 2014 förutom församlingarna Hemsjö och Ödenäs, som fortsatt är klassade att ligga i icke-nitratkänsligt område.

I icke-nitratkänsliga områden (Hemsjö och Ödenäs) gäller bland annat följande:

 • Håller man fler än 10 djurenheter (DE) krävs tät lagring av gödseln. Vilket djurslag och antal djur man har avgör hur länge man ska kunna lagra gödseln tätt, i 6, 8 eller 10 månader.
 •  Om stallgödsel måste spridas mellan 1 december och 28 februari ska gödseln brukas ner inom 12 timmar.
 • För jordbruksföretag med fler än 10 DE gäller att maximalt får 22 kg totalfosfor får spridas per ha och år, som medeltal under en femårsperiod.
 • Gödsel bör inte spridas på frusen, snötäckt, vattenmättad eller översvämmad mark.

Hur man beräknar djurenheter framgår av den tillhörande informationen nedan från Jordbruksverket.

I nitratkänsliga områden gäller bland annat följande:

Lagring

Håller man fler än 2 djurenheter (DE) krävs att lagringen av gödseln är tät och inte läcker till omgivningen. Vilket djurslag och antal djur man har avgör hur länge man ska kunna lagra gödseln tätt, i 6, 8 eller 10 månader. Utöver detta gäller bl.a. följande regler för jordbruksföretag med fler än 2 DE i nitratkänsliga områden i Alingsås kommun:

 • dokumentation på gödsellagringsbehovet med avseende på djurslag och antal djur
 • dokumentation på den mängd stallgödsel som tas emot (dvs, gäller inte gödsel från egna djur)
 • dokumentation på den mängd stallgödsel som förs bort utanför den egna verksamheten och till vem (gäller endast jordbruksföretag med fler än 10 DE).

Oavsett antal djurenheter får lagringen av gödsel inte medföra påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på tät lagring kan alltså ställas även om man har färre än 2 DE (eller färre än 10 DE i icke känsligt område) om det finns skäl till detta.

Spridning

Det finns även regler som styr hur och när utgödsling får ske. Följande regler gäller jordbruksföretag med fler än 2 DE i nitratkänsliga områden i Alingsås kommun:

 • Maximalt  170 kg kväve/ha och år.
 • Beräkning av gödselbehovet för kväve för varje enskild gröda.
 • Gödselspridning får inte ske under perioden 1 november till 28 februari. Det är heller inte tillåtet att sprida gödsel om marken är frusen, snötäckt, vattenmättad eller översvämmad mark.
 • Gödsel får inte spridas på jordbruksmark närmre än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö. Gödselmedel får heller inte heller spridas på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 %.
 • För jordbruksföretag med fler än 10 DE gäller att maximalt får 22 kg totalfosfor får spridas per ha och år, som medeltal under en femårsperiod.

Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel som är av klass 1 och klass 2 krävs att du har behörighet för detta. Vid bekämpning ska man föra sprutjournal. Om du beställt en spridning av bekämpningsmedel av en behörig sprutförare bör du be om en kopia på sprutjournalen. Bekämpningsmedel får inte spridas i delar av vattenskyddsområde utan tillstånd från bygg- och miljönämnden. För att sprida bekämpningsmedel ska regelverket om integrerat växtskydd tillämpas.

Cisterner

Generellt gäller att petroleumprodukter ska förvaras och hanteras så att de inte kan läcka. Mer information finns på sidan om cisterner.

Köldmedier

Har du köldmedia i din verksamhet exempelvis till din mjölktank, kan du omfattas av regler som gäller för köldmedier.

Farligt avfall

För att få transportera bort farligt avfall, till exempel spillolja, som uppkommer yrkesmässigt krävs tillstånd för detta. Det är ofta enklast att du då anmäler egentransport av farligt avfall till Länsstyrelsen. Du har då rätt att få transportera upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år. Anmälan gäller i fem år.

Anmälningspliktig verksamhet

Lantbruk som håller fler än 100 djurenheter  räknas som en så kallad C-verksamhet och är anmälningspliktig enligt Miljöbalken. Då ska den som är ansvarig för verksamheten (verksamhetsutövaren) lämna in en anmälan om sin verksamhet till bygg- och miljönämnden. Anmälningsblankett för C-verksamheter. Om verksamheten omfattas av tillståndskrav ska ansökan om tillstånd göras hos länsstyrelsen. Om du ska göra en ny-, om- eller tillbyggnad av djurstall, kan det innebära att du måste förpröva byggnationen hos länsstyrelsen. Förprövningen gäller djurskydd och inte miljöskyddsfrågor. För mer information om förprövning se länken nedan till länsstyrelsen.

Om du som verksamhetsutövare planerar att göra väsentliga ändringar i din anmälningspliktiga verksamhet, ska du anmäla dessa ändringar till bygg- och miljönämnden.

E-tjänster Djurhållning och lantbruk

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen