Kriminalitet och brott

Om du blivit drabbad av brott eller själv begått brott finns det många olika sätt för dig och din familj att få hjälp.

Texten uppdaterad 2023-02-21

Att begå brott som ung

När man är ung kan det hända att man man någon gång gör något som man inte får, som man kan bli straffad för. Det kan handla om att slå någon annan eller sno godis i mataffären.

Är du under 15 år och gör ett brott kan du inte straffas, men polisen kan ingripa i alla fall. Då kontaktar de dina föräldrar och socialtjänsten. När du fyller 15 år blir du straffmyndig. Då kan man dömas till exempelvis böter, samhällstjänst och fängelse, men det är ovanligt att personer under 21 år får fängelsestraff. Du kan även dömas till ungdomstjänst. Det innebär att du får arbeta utan lön mellan 20-150 timmar. 

Socialförvaltningen behöver spara och använda personuppgifter om dig när du verkställer en påföljd som en tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen har beslutat om. Behandlingen av personuppgifter sker med stöd av Brottsdatalagen (2018:1177) och Brottsdataförordningen (2018:1202). Längre ner finns mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid verkställande av påföljd på grund av brott.

Att bli utsatt för brott

Att utsättas för ett brott, som till exempel att någon slår dig, hotar dig eller stjäl något från dig, är alltid jobbigt. Man hamnar i en oväntad situation där man måste tänka på sånt som anmälan, försäkring och vittnesmål, och kanske kommer i kontakt med polisen och andra myndigheter. Upplevelsen av brottet kan påverka mycket, bland annat ens känslor. 

Man ska anmäla brottet till polisen. Det är viktigt för att den eller de som utsatt en ska kunna dömas. Men också för sin egen skull. Genom att man gör en anmälan kan det bli lättare att känna att man inte har någon skuld själv. Anmälan behövs också för att man ska kunna få hjälp och stöd, till exempel någon att prata med och kanske ekonomisk ersättning, alltså pengar.

Du kan få hjälp

Medling

Medling är en frivillig verksamhet för dig som varit med om en brottshändelse eller en konflikt. Det är både för dig som har blivit utsatt för brott och för dig som har begått ett brott. Du kan då få prata om det som hände med de som varit inblandade i brottet eller konflikten där en opartisk medlare är med och håller i medlingen

Stöd till dig på stan

Fältsekreterare träffar och pratar med ungdomar på skolor, fritidsgårdar, på stan och på andra platser i kommunen på dagtid och kvällstid. Om du har små eller stora bekymmer finns fältsekreteraren för dig och lyssnar på det du vill prata om. Fältsekreteraren känner även andra bra vuxna som kan vara till hjälp.

Är du orolig för din kompis eller kanske du som förälder anar att ditt barn eller någon annans barn råkat i någon typ av problem. Prata med fältsekreteraren som ofta kan hjälpa till.

Alla har tystnadsplikt

De som jobbar i verksamheterna vi har listat här har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får prata om dig med någon utan din tillåtelse. De har också anmälningsskyldighet som innebär att de enligt lag måste anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och kan behöva stöd och/eller skydd.

 • Socialförvaltningen behöver spara och använda personuppgifter om dig när du verkställer en påföljd som en tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen har beslutat om. Behandlingen av personuppgifter sker med stöd av Brottsdatalagen (2018:1177) och Brottsdataförordningen (2018:1202).

  Personuppgifter är till exempel ditt namn, personnummer och adress med mera. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att socialförvaltningen ska kunna utföra sin uppgift.

  Vi lämnar inte ut sekretessbelagda uppgifter om det inte finns stöd för det i lag, eller om du inte har samtyckt till att uppgifter lämnas ut. Socialnämnden är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i socialförvaltningen.

  Varför behandlas dina uppgifter?

  Socialförvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sin uppgift att genomföra verkställigheten av straffrättslig påföljd.

  Vem får se dina personuppgifter?

  Vi kan dela dina personuppgifter med personer som behöver uppgifterna för att kunna handlägga ärendet och utföra sina arbetsuppgifter till exempel:

  • personal
  • förtroendevalda
  • personuppgiftsbiträden
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
  • Socialstyrelsen (statistik)
  • Sveriges Domstolar

  Vi kan även komma att dela dina uppgifter med andra myndigheter om vi måste enligt lag.

  När socialförvaltningen verkställer straffrättsliga påföljder

  Socialförvaltningen behandlar personuppgifter för att handlägga verkställighet av straffrättslig påföljd.

  Socialtjänsten verkställer tre typer av straffrättsliga påföljder:

  • ungdomsvård
  • ungdomstjänst
  • vård enligt lag om vård av vissa missbrukare (LVM), som beslutats av en tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

  Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder som socialförvaltningen gör i samband med verkställandet av de straffrättsliga påföljderna. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och verkställa den straffrättsliga påföljden.

  Så länge sparas personuppgifterna

  Huvudregeln är att dina uppgifter sparas i fem år efter att vi gjort den sista anteckningen. Därefter blir uppgifterna raderade.

  Undantag

  Det finns undantag från reglerna. Vi sparar uppgifter för forskning. Vi sparar då endast uppgifter från personer som har sin födelsedag den 5:e, 15:e eller 25:e i månaden. Dessa uppgifter är inte tillgängliga för personal utan endast för forskning. Det finns även särskilda regler om hur vi ska spara uppgifter som handlar om barn i särskilda situationer, till exempel placering enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Alla dessa handlingar förvaras i kommunarkivet.

  Kan du se vilka personuppgifter vi har sparat?

  Du har rätt att se vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Detta gör du enklast genom att maila en begäran till socialnamnden@alingsas.se.

  Om du har klagomål

  På Integritetsmyndighetens (IMY) hemsida, imy.se, kan du läsa om dina rättigheter. Där kan du även lämna klagomål om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetsmyndigheten är den myndighet som ser till att lagen följs.

  Du kan även ta kontakt med socialnämndens dataskyddsombud. Kommunens nämnder har en gemensam organisation för dataskyddsombud. Dataskyddsombuden för Alingsås kommun är anställda av Göteborgsregionen.

  E-post: dso@goteborgsregionen.se
  Telefonnummer: 0322 – 335 50 00

Carlos Vales

NULL

Fältsekreterare, Enhet familjestöd, Socialförvaltningen

Kimi Karimgholipour

NULL

Fältsekreterare , Enhet familjestöd, Socialförvaltningen

Susanne Kurkela

NULL

Enhetschef, Enhet familjestöd, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen