Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel

Den som ska sprida bekämpningsmedel utomhus behöver i vissa fall anmäla eller söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden.

Texten uppdaterad 2024-01-25

Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus behöver i vissa fall anmäla eller söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden. Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar. Kemiska bekämpningsmedel får inte användas så att det riskerar att komma ut i vattendrag, till grundvatten eller där de kan orsaka fara för människors hälsa eller miljö.

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växt­delar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter med mera.

Biocid är latin och betyder livdödare. Kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Växtskyddsmedel

Ansökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel

Tillstånd måste sökas innan spridning av växtskyddsmedel på följande platser:

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på gårdar till förskolor, skolor eller allmänna lekplatser
  • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • inom vissa delar av skyddsområden för vattentäkt
  • vid planerings- och anläggningsarbeten.
  • mycket genomsläppliga ytor
  • vägområden med grusytor och ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material

Ansökan ska lämnas in till bygg- och miljönämnden i god tid (minst 6 veckor innan spridning). Påbörja inte spridningen förrän du fått ditt beslut. Tillstånd ska sökas av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Blankett för ansökan hittar du längre ned på denna sida.

Undantag

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Ett exempel är när spridningen av växtskyddsmedel är så begränsad i sin omfattning att det handlar om en punktbehandling som inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön. Prata med miljöenheten om du tror att ett tillstånd eller anmälan inte behövs.

Biocidprodukter

För biocidprodukter finns normalt inga restriktioner som kräver tillstånd eller anmälan hos bygg- och miljönämnden. Naturvårdsverket kan utfärda regler som gäller för yrkesmässig användning. Den som använder en biocidprodukt ska följa informationen på förpackningen. En biocidprodukt får inte användas på annat sätt än som anges på förpackningen såvida inte Kemikalieinspektionen meddelat dispenser.

Biocidprodukter är kopplade till behörighetsklasser. Klass 1 är för yrkesmässig användning och kräver användningstillstånd, prövningen sker hos Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket. Klass 2 produkter är endast för yrkesmässig användning. Klass 3 produkter får användas av var och en.

Den som yrkesmässigt använder en biocidprodukt ska genom att kombinera fysikaliska, biologiska, kemiska eller andra metoder på lämpligt sätt begränsa användningen till det som är absolut nödvändigt.

E-tjänster

Här finns e-tjänster för kemikalieområdet och för vattenskyddsområden.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen