1 Driftstörningar

Så går det till att fatta beslut

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, som till exempel skola och omsorg. För att kunna göra det fattas mängder av beslut. De mest övergripande besluten fattas av kommunfullmäktige. Många beslut fattas även av kommunstyrelsen, av kommunens olika nämnder och av tjänstepersoner. Här kan du läsa hur kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna fattar beslut.

Texten uppdaterad 2021-10-20

Ärendet kommer in

Ett ärende startar ofta i samband med att en handling kommer in till kommunen från till exempel en myndighet eller en annan nämnd inom kommunen.

Registrering och diarieföring

Ärendet/handlingen registreras (diarieförs) vilket innebär att det får ett unikt ärendenummer. Alla har rätt att läsa handlingar som kommit in till kommunen. Undantaget är sådana handlingar som enligt offentlighets- och sekretesslagen är hemliga.

Handläggning

Handläggning innebär att tjänsteperson inom kommunen tar fram ett underlag för beslut. En tjänsteperson inom den egna nämnden kan arbeta fram och lämna förslag till beslut i ärendet. Detta kallas för en tjänsteskrivelse. Ibland behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder, instanser eller annan myndighet och då skickas en remiss.

Kallelse

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en ärendelista till sammanträde för aktuell politisk nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Sammanträde, beslut och protokoll

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Ibland räcker det att en nämnd tar beslut i en fråga, för vissa ärenden måste beslutet gå vidare till kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll skrivs och justeras efter varje sammanträde.

Anslag, expediering och avslut

När protokollet är justerat anslås det på kommunens digitala anslagstavla. Protokollen publiceras på hemsidan så att alla ska kunna ta del av besluten som har fattats. Beslutet skickas, det kallas också expedieras, till berörda. Ärendet avslutas och arkiveras.

Tjänstepersoner tar vissa beslut

Utöver den politiska organisationen finns en stor tjänstepersonsorganisation inom kommunen. Det finns en sådan organisation, förvaltning, knuten till varje nämnd (förutom valnämnden och överförmyndarnämnden) och en till kommunstyrelsen. Förvaltning svarar för att ta fram underlag för politikernas beslut, men tjänstepersoner inom förvaltningen fattar också en rad beslut själva. Dessa beslut kallas delegationsbeslut. Det innebär att tjänstepersoner har fått möjlighet att i nämndens ställe fatta beslut i olika frågor för att effektivisera . Det kan till exempel handla om att bevilja ekonomiskt bistånd till en enskild person.

Alingsås kommun