Vision 2040

Kommunens vision 2040 antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2018.

Texten uppdaterad 2021-01-11

Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.

Så lyder kommunens vision, som tagits fram genom ett gediget arbete med många inblandade. Under 2017 inleddes visionsarbetet med sex stycken workshops där Alingsåsare från föreningsliv, näringsliv, ungdomar från ungdomsfullmäktige, samhällsaktörer som polis, sjukvård, kommun, förtroendevalda, m.fl. deltog. Därefter kunde alla som ville lämna synpunkter och vara delaktiga i visionsarbetet, dels via allmänna träffar och via ett socialt mediaverktyg. Alla idéer, synpunkter och förslag som kommit in låg till grund för det fortsatta visionsarbetet som slutligen mynnade ut i den vision som nu är gällande.

Vision, fokusområden och mål

Visionen är vår gemensamma ledstjärna för hur vi vill att framtida Alingsås ska vara. Den är en framtidsbild som lockar och utmanar. Visionen är utgångspunkt i styrningen och vägleda oss i vårt arbete när vi planerar för framtiden. Till visionen finns fem fokusområden kopplade, som ska visa vägen mot hur visionen ska uppnås. Till fokusområdena finns i sin tur fem prioriterade mål som gäller för planperioden fram till och med 2023.

 • För att låta visionen få kraft i hela samhället har fem fokusområden tagits fram som tydliggör de särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för att nå vision 2040. Genom fokusområdena kan alla som vill, på sitt sätt koppla an och bidra till att uppnå visionen. I Alingsås kommuns budget 2020 har kommunens prioriterade mål kopplats an till vart och ett av de fem fokusområdena i visionen. De fem fokusområdena är:

  – Vackra miljöer
  – Livskvalitet
  – Experimentlust
  – Omställning
  – Tillsammans

 • För varje fokusområde finns prioriterade mål formulerade, som pekar ut viktiga utvecklingsområden under planperioden. För planperioden 2021-2023 finns fem prioriterade mål:

  1.  Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv (Experimentlust)
  2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling (Omställning)
  3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen (Tillsammans)
  4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar (Livskvalitet)
  5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö (Vackra miljöer)

  Läs mer om kommunens prioriterade mål i kommunens Budget 2022-2024.

Alingsås kommun