Revisorer

På Kommunfullmäktiges uppdrag granskar revisorer om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lagstiftning och god revisionssed.

Texten uppdaterad 2023-12-15

Förtroendevalda revisorer

Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av fullmäktige men är politiskt neutrala när de utför sitt revisionsuppdrag. Alingsås kommun har 9 förtroendevalda revisorer som granskar kommunstyrelsen och nämnderna.

Både revisorerna och de sakkunniga som anlitas ska vara formellt och sakligt oberoende i förhållande till den verksamhet som granskas.

Revisorerna har inga uppdrag i de nämnder och kommunala företag som granskas.

Det finns även så kallade lekmannarevisorer i de kommunala bolagen.

Alingsås kommun