sv Swedish

Revisorer

På Kommunfullmäktiges uppdrag granskar revisorer om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lagstiftning och god revisionssed.

Texten uppdaterad 2023-01-13

Förtroendevalda revisorer

Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av fullmäktige men är politiskt neutrala när de utför sitt revisionsuppdrag. Alingsås kommun har 11 förtroendevalda revisorer som granskar kommunstyrelsen och nämnderna.

Både revisorerna och de sakkunniga som anlitas ska vara formellt och sakligt oberoende i förhållande till den verksamhet som granskas.

Revisorerna har inga uppdrag i de nämnder och kommunala företag som granskas.

Det finns även så kallade lekmannarevisorer i de kommunala bolagen.

Alingsås kommun