1 Driftstörningar

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fungerar som alingsåsarnas ”riksdag” och kommunstyrelsen fungerar som Alingsås ”regering”. Kommunstyrelsen yttrar sig i ärenden som kommunfullmäktige beslutar om.

Texten uppdaterad 2022-11-15

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det sker genom att styrelsen leder, samordnar och styr förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen har uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet.

Styrelsen bereder, med få undantag, alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter som representerar både majoriteten och oppositionen. Styrelsens sammanträden är inte offentliga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 7 ledamöter som bland annat bereder ärenden som är på väg till kommunstyrelsen, arbetsutskottet har också viss beslutsrätt.

Kommunalråd

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen.

I Alingsås kommun finns två kommunalråd som jobbar heltid, med uppdrag som ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens presidium: Ordförande Daniel Filipsson (M) och vice ordförande Simon Waern (S).

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter, dessa är även kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter. Krisledningsnämndens ansvarsområde omfattar att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

Alingsås kommun