Nämnder

I Alingsås kommun finns åtta nämnder utöver kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för. Kommunfullmäktige utser även de politiska ledamöterna i nämnderna. Till varje nämnd hör en förvaltning som har hand om verksamheten inom nämndens ansvarsområde.

Texten uppdaterad 2020-10-13

Alingsås kommuns nämnder

 • Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar avseende förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

  Kontakt: barn.ungdom@alingsas.se

 • Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna avseende gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Nämnden ansvarar även för uppdragsutbildning, svenskundervisning för invandrare(Sfi), flyktingmottagning och har det samordnande samt övergripande ansvaret för kommunens integrationsarbete.

  Kultur- och utbildningsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet samt för kulturskola. Nämnden ansvarar även för kommunens verksamhet inom turism, besöksnäring och evenemang samt är arbetslöshetsnämnd.

  Kontakt: kultur.utbildning@alingsas.se

 • Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

  Kontakt: overformyndarsamverkan@alingsas.se

   

 • Socialnämndens målgrupper är barn och unga, familjer, människor som inte är självförsörjande, missbrukare samt personer under 65 år med sociala eller psykosociala behov.

  Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, föräldrabalken, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om vård av missbrukare i vissa fall. Socialnämnden ansvarar för ersättningar till ensamkommande barn.

  Socialnämnden ansvarar vidare för kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen.

  Kontakt: socialnamnden@alingsas.se

 • Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar.

  Kontakt: valnamnden@alingsas.se

 • Vård- och omsorgsnämndens målgrupper är människor över 65 år, människor med funktionshinder, människor med demens, människor som behöver hemsjukvård eller hemtjänst och människor i livets slutskede. Nämnden ansvarar även för de personer över 65 år som inte är självförsörjande och som har sitt boende ordnat via nämnden.

  Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst, lag om bostadsanpassningsbidrag och lag om medicintekniska produkter. Vård- och omsorgsnämnden utför också samtliga kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden ansvarar för uppgifter som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal oavsett övrig uppgiftsfördelning mellan nämnder.

  Kontakt: vard.omsorg@alingsas.se

Alingsås kommun