1 Driftstörningar

Förvaltningar

Här kan du läsa om Alingsås kommuns olika förvaltningar. Det finns sex olika förvaltningar och dessa ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd.

Alingsås kommuns förvaltningar

 • Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och utveckling. Uppdraget innefattar även att följa upp verksamheten i kommunen och ansvara för modeller och strukturer kring kommunens styrning för effektiv verksamhet.

  Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

  Kontakt: Kommunledningskontoret

 • Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar med gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Förvaltningen arbetar även med uppdragsutbildning, svenskundervisning för invandrare (Sfi), flyktingmottagning, integrationsarbete, kulturskola, turism, besöksnäring och evenemang.

  Ansvarig nämnd: Kultur- och utbildningsnämnden

  Kontakt: Kultur- och utbildningsförvaltningen

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med bygglovshantering, trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur.

  Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar också med avgiftsfinansierad verksamhet som omfattar avfallshantering och vatten- och avloppshantering.

  Miljö- och hälsaenheterna arbetar med inspektioner, mätningar och kontroller som syftar till att invånarna i Alingsås kommun har en hälsosam och bra miljö samt att de livsmedel som serveras och säljs är säkra.

  Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden

  Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden

  Kontakt: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Socialförvaltningen arbetar med social omsorg, råd, stöd och behandling, ekonomisk rådgivning och annat bistånd till familjer och enskilda.

  Ansvarig nämnd: Socialnämnden

  Kontakt: Socialförvaltningen

Alingsås kommun