1 Driftstörningar

Bolag och förbund

Alingsås kommun äger och driver bolagsverksamhet för att på bästa sätt förverkliga kommunala ändamål. Kommunen strävar efter att uppnå maximal samhällsservice till en rimlig kostnad för sina invånare. De kommunala bolagen är liksom nämnder och förvaltningar instrument för att bedriva kommunal verksamhet. Alingsås kommun har flera helägda bolag. Bolagsstyrelserna utses av kommunfullmäktige.

Texten uppdaterad 2023-06-01

I koncernen Alingsås kommun ingår moderbolaget Alingsås Rådhus AB (ABAR) och Alingsås kommun.

AB Alingsås Rådhus

Alingsås Rådhus AB är ett helägt aktiebolag och är moderbolag för bolagen Fastighetskoncernbolaget Alingsås Rådhus AB (FARAB) och Alingsås Energi Nät AB .

Fastighetskoncernbolaget Alingsås Rådhus AB

FARAB är moderbolag till två helägda dotterbolag som bedriver den huvudsakliga verksamheten, AB Alingsåshem och Fabs AB.

Alingsås Energi Nät AB

Alingsås Energi Nät AB (AENAB) är moderbolag för kommunens samlade energiverksamhet. AENAB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Alingsås Energi AB (AEAB).

Kommunalförbund

Samverkan i kommunalförbund kan användas för många av de kommunala verksamheterna. Räddningstjänstarbetet för Alingsås kommun bedrivs i kommunalförbund med Vårgårda kommun, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Alingsås kommun