Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Alingsås kommuns högsta beslutande organ, Alingsås egen ”riksdag”. De 51 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. Kommunfullmäktiges sammanträden kan man se via våra webbsändningar.

Texten uppdaterad 2022-11-01

Kommunfullmäktige fattar beslut om principiellt viktiga frågor och väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

De ärenden fullmäktige beslutar om har oftast behandlats i nämnder och styrelser. De anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag genomför praktiskt de politiska besluten.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Linda Espeving (M), Sebastian Aronsson (S) 1:e vice ordförande samt Dennis Alvdén (M) 2:e vice ordförande.

Presidiet är en egen beslutsinstans och är den instans som utgör särskild budgetberedning för kommunrevisionens budget.

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige i Alingsås består av 51 ledamöter och 26 ersättare, vid allmänt val 2022 blev fördelningen av mandat (vilket ger plats i fullmäktige) följande:

Socialdemokraterna 14
Moderaterna 10
Centerpartiet 5
Liberalerna 4
Sverigedemokraterna 7
Kristdemokraterna 4
Vänsterpartiet 5
Miljöpartiet 2

Alingsås kommun