Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Budget och årsredovisning

Här finner du information om kommunens budget och årsredovisning.

Texten uppdaterad 2020-04-28

Budget och planering

Budgeten är kommunens övergripande styrdokument. Den gäller för 2020 och innehåller en plan för 2021-2022. Budgeten innehåller kommunfullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer och ekonomisk resursfördelning för innevarande år samt ekonomiska ramar för nästkommande två år. Den innehåller även mål för god ekonomisk hushållning.

Årsredovisning och uppföljning

Uppföljning av kommunens budget görs vid flera tidpunkter under året. Ekonomiska månadsuppföljningar görs kontinuerligt och en fördjupad ekonomisk uppföljning görs efter första tertialet. Därefter görs det första bokslutet efter andra tertialet, där både ekonomi och mål följs upp. Slutligen följs årets utveckling av kommunen upp i årsbokslutet.

Interna genvägar

Skatten i Alingsås

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomiavdelningen