Starta livsmedelverksamhet

Innan du tar över eller startar en livsmedelsverksamhet måste du registrera verksamheten hos livsmedel- och hälsaenheten i Alingsås. En del verksamheter som slakterier eller mejerier kräver även ett godkännande av Livsmedelsverket.

Texten uppdaterad 2024-01-17

Så registrerar du

Använd vår blankett för registrering. Registreringen ska göras hos livsmedel- och hälsaenheten senast två veckor innan den startar. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för att registrera en livsmedelsverksamhet och för livsmedelskontrollen.

Du som företagare ansvarar för att lokalen, livsmedelshanteringen och systemet för egenkontroll uppfyller de lagkrav som finns. 

Livsmedel- och hälsaenheten kontrollerar

När livsmedel- och hälsaenheten gör sitt första kontrollbesök i verksamheten efter en registrering kontrolleras om anläggningen uppfyller lagstiftningens krav gällande anläggningens utformning, inredning, utrustning, flöde och företagets system för egenkontroll. Konstateras brister ställs krav så att dessa åtgärdas. Det kan bli fråga om att förelägga om åtgärder eller förbjuda hela eller delar av verksamheten.

Anmäl ägarbyte, ändringar och upphörande

Om du gör större ändringar av lokalen eller din verksamhet ska du anmäla det skriftligt i förväg. Du ska också anmäla om du upphör med din verksamhet. Vid ägarbyte av en livsmedelsverksamhet ska den nya ägaren göra en anmälan om registrering. Använd blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Du hittar länken längst ned på sidan.

Fettavskiljare

Alla verksamheter som är anslutna till det kommunala spillvattennätet och som ger upphov till mer än obetydliga mängder fett ska ha en fettavskiljare installerad. Det inkluderar i princip alla livsmedelsverksamheter med undantag för mindre livsmedelsverksamheter där ingen bakning eller matlagning utförs och där diskbehovet är lågt. Läs mer om riktlinjer och krav för hantering av fett i verksamheter på sidan ”hantering av fett i hushåll och verksamheter”. Se länk nedan under Interna genvägar.

E-tjänster

Samlade e-tjänster och blanketter inom livsmedelsområdet

Frågor och svar om avgifter

 • Det kostar 2 900 kronor att registrera en livsmedelsverksamhet. Avgiften ska täcka de kostnader kommunen har för handläggning av registreringen och riskklassning av verksamheten.

 • Livsmedelsföretagare debiteras för livsmedelskontroll. Hur ofta kontroll av verksamheten sker beror på den kontrollfrekvens som tilldelats verksamheten enligt riskklassningsmodellen. Alingsås kommun använder Livsmedelsverkets modell för riskklassning och fastställande av kontrollfrekvens.

  Avgift betalas efter utförd kontroll. Avgiftens storlek baseras på den tid som har lagts ner i kontrollärendet och kan därför variera från olika tillfällen.

  Avgiften bestäms genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med den kommunala timavgiften. Timavgiften för livsmedelskontroll är för närvarande 1 450 kronor. Timavgiften är indexbaserad och kan räknas upp varje år. Läs mer i dokumentet Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen.

 • I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

 • Avvikelser som uppmärksammas vid en planerad kontroll kan medföra att en uppföljande kontroll behöver göras för att se att avvikelserna åtgärdas. Livsmedelsföretagaren behöver då även betala för den uppföljande kontrollen. Avgiftens storlek bygger på den tid som behövs för att handlägga ärendet.

  Timavgiften är 1 450 kronor.

 • Avgift för ansökningar och anmälningar faktureras när ärendet är behandlat. Undantaget gäller för tobak och alkoholområdet där avgifts ska betalas in i förväg.

  För verksamheter som ska betala årlig tillsynsavgift sker det normalt sett i början av året.

  För livsmedelsverksamheter sker fakturering för kontrollavgift efter genomförd kontroll.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen