Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Starta livsmedelverksamhet

Innan du tar över eller startar en livsmedelsverksamhet måste du registrera verksamheten hos Hälsoskyddsenheten i Alingsås. En del verksamheter som slakterier eller mejerier kräver även ett godkännande av Livsmedelsverket.

Texten uppdaterad 2021-05-04

Så registrerar du

Använd vår blankett för registrering. Registreringen skall göras hos Hälsoskyddsenheten senast två veckor innan den startar. Miljöskyddsnämnden tar ut en avgift för att registrera en livsmedelsverksamhet och för livsmedelskontrollen.

Du som företagare ansvarar för att lokalen, livsmedelshanteringen och systemet för egenkontrollen uppfyller de lagkrav som finns. 

Hälsoskyddsenheten kontrollerar

När Hälsoskyddsenheten gör sitt första kontrollbesök i verksamheten efter en registrering kontrolleras om anläggningen uppfyller lagstiftningens krav gällande anläggningens utformning, inredning, utrustning, flöde och företagets system för egenkontroll. Konstateras brister ställs krav så att dessa åtgärdas. Det kan bli fråga om att förelägga om åtgärder eller förbjuda hela eller delar av verksamheten.

Anmäl ägarbyte, ändringar och upphörande

Om du gör större ändringar av lokalen eller din verksamhet ska du anmäla det skriftligt i förväg. Du ska också anmäla om du upphör med din verksamhet. Vid ägarbyte av en livsmedelsverksamhet ska den nya ägaren göra en anmälan om registrering. Använd blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Du hittar länken längst ned på sidan.

E-tjänster

Samlade e-tjänster och blanketter inom livsmedelsområdet

Frågor och svar om avgifter

 • Det kostar 2 320 kronoratt registrera en livsmedelsverksamhet. Avgiften ska täcka de kostnader kommunen har för handläggning av registreringen. Vid handläggningen görs en bedömning av verksamheten och antal årliga kontrolltimmar och årlig avgift bestäms.

 • Den årliga avgiften för livsmedelskontroll grundar sig på det antal kontrolltimmar verksamheten bedöms behöva. Alingsås kommun använder Livsmedelsverkets system för riskklassificering och beräkning av kontrolltimmar och avgift.

  Genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med den kommunala timavgiften bestäms den årliga avgiften. Timavgiften är 1 160 kronor. Timavgiften är indexbaserad och kan räknas upp varje år, om det sker ökar den årliga avgiften. Läs mer i dokumentet Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen.

 • Den årliga avgiften påverkas av hur väl verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Varje ny anläggning placeras i en normalklass, erfarenhetsklass B, vid bestämning av kontrolltid och årlig avgift eftersom myndigheten då inte har någon erfarenhet av verksamheten.

  Vid varje kontroll därefter gör myndigheten en erfarenhetsbedömning av hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningen. En verksamhet som fungerar bra och inte har några avvikelser (brister) vid kontroll kan placeras i erfarenhetsklass A för att myndigheten bedömer att anläggningen inte behöver kontrolleras lika ofta som tidigare. Det medför att antalet kontrolltimmar halveras och därmed halveras även avgiften. Verksamheter som placeras i erfarenhetsklass A erbjuds en smiley premiering.

  En verksamhet som inte fungerar bra och som har allvarliga avvikelser vid kontroll kan placeras i erfarenhetsklass C. Det innebär att anläggningen kontrolleras oftare och får ökat antal kontrolltimmar och en högre avgift.

  En verksamhet som ofta har avvikelser vid kontroll men som åtgärdar avvikelserna fortsätter vanligtvis att vara placerade i erfarenhetsklass B.

 • I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

 • Avvikelser som uppmärksammas vid kontroll kan medföra att en uppföljning behöver göras för att se att avvikelserna åtgärdas. Den uppföljande kontrollen ingår inte i den normala kontrolltiden, vilket innebär att en extra avgift tas ut för uppföljningen. Hur stor avgiften för uppföljningen blir beror på hur lång tid uppföljningen tar.

  Timavgiften är 1 160 kronor.

 • Avgift för ansökningar och anmälningar faktureras när ärendet är behandlat. Undantaget gäller för tobak och alkoholområdet där avgifts ska betalas in i förväg.

  För verksamheter som ska betala årlig tillsyn eller kontrollavgift sker fakturering normalt sett i början på året (första kvartalet). Under 2020 blir hanteringen något annorlunda och uppskjuten med tanke på det åtgärdspaket för stöttning av näringslivet som beslutats av kommunen.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen