sv Swedish

Starta livsmedelverksamhet

Innan du tar över eller startar en livsmedelsverksamhet måste du registrera verksamheten hos hälsoskyddsenheten i Alingsås. En del verksamheter som slakterier eller mejerier kräver även ett godkännande av Livsmedelsverket.

Texten uppdaterad 2023-03-07

Så registrerar du

Använd vår blankett för registrering. Registreringen skall göras hos hälsoskyddsenheten senast två veckor innan den startar. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för att registrera en livsmedelsverksamhet och för livsmedelskontrollen.

Du som företagare ansvarar för att lokalen, livsmedelshanteringen och systemet för egenkontroll uppfyller de lagkrav som finns. 

Hälsoskyddsenheten kontrollerar

När hälsoskyddsenheten gör sitt första kontrollbesök i verksamheten efter en registrering kontrolleras om anläggningen uppfyller lagstiftningens krav gällande anläggningens utformning, inredning, utrustning, flöde och företagets system för egenkontroll. Konstateras brister ställs krav så att dessa åtgärdas. Det kan bli fråga om att förelägga om åtgärder eller förbjuda hela eller delar av verksamheten.

Anmäl ägarbyte, ändringar och upphörande

Om du gör större ändringar av lokalen eller din verksamhet ska du anmäla det skriftligt i förväg. Du ska också anmäla om du upphör med din verksamhet. Vid ägarbyte av en livsmedelsverksamhet ska den nya ägaren göra en anmälan om registrering. Använd blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Du hittar länken längst ned på sidan.

Fettavskiljare

Alla verksamheter som är anslutna till det kommunala spillvattennätet och som ger upphov till mer än obetydliga mängder fett ska ha en fettavskiljare installerad. Det inkluderar i princip alla livsmedelsverksamheter med undantag för mindre livsmedelsverksamheter där ingen bakning eller matlagning utförs och där diskbehovet är lågt. Läs mer om riktlinjer och krav för hantering av fett i verksamheter på sidan ”hantering av fett i hushåll och verksamheter”. Se länk nedan under Interna genvägar.

E-tjänster

Samlade e-tjänster och blanketter inom livsmedelsområdet

Frågor och svar om avgifter

 • Det kostar 2 500 kronor att registrera en livsmedelsverksamhet. Avgiften ska täcka de kostnader kommunen har för handläggning av registreringen. Vid handläggningen görs en bedömning av verksamheten och antal årliga kontrolltimmar och årlig avgift bestäms.

 • Den årliga avgiften för livsmedelskontroll grundar sig på det antal kontrolltimmar verksamheten bedöms behöva. Alingsås kommun använder Livsmedelsverkets system för riskklassificering och beräkning av kontrolltimmar och avgift.

  Genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med den kommunala timavgiften bestäms den årliga avgiften. Timavgiften är 1 360 kronor. Timavgiften är indexbaserad och kan räknas upp varje år, om det sker ökar den årliga avgiften. Läs mer i dokumentet Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen.

 • Den årliga avgiften påverkas av hur väl verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Varje ny anläggning placeras i en normalklass, erfarenhetsklass B, vid bestämning av kontrolltid och årlig avgift eftersom myndigheten då inte har någon erfarenhet av verksamheten.

  Vid varje kontroll därefter gör myndigheten en erfarenhetsbedömning av hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningen. En verksamhet som fungerar bra och inte har några avvikelser (brister) vid kontroll kan placeras i erfarenhetsklass A för att myndigheten bedömer att anläggningen inte behöver kontrolleras lika ofta som tidigare. Det medför att antalet kontrolltimmar halveras och därmed halveras även avgiften.

  En verksamhet som inte fungerar bra och som har allvarliga avvikelser vid kontroll kan placeras i erfarenhetsklass C. Det innebär att anläggningen kontrolleras oftare och får ökat antal kontrolltimmar och en högre avgift.

  En verksamhet som ofta har avvikelser vid kontroll men som åtgärdar avvikelserna fortsätter vanligtvis att vara placerade i erfarenhetsklass B.

 • I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

 • Avvikelser som uppmärksammas vid kontroll kan medföra att en uppföljning behöver göras för att se att avvikelserna åtgärdas. Den uppföljande kontrollen ingår inte i den normala kontrolltiden, vilket innebär att en extra avgift tas ut för uppföljningen. Hur stor avgiften för uppföljningen blir beror på hur lång tid uppföljningen tar.

  Timavgiften är 1 360 kronor.

 • Avgift för ansökningar och anmälningar faktureras när ärendet är behandlat. Undantaget gäller för tobak och alkoholområdet där avgifts ska betalas in i förväg.

  För verksamheter som ska betala årlig tillsyns- eller kontrollavgift sker det normalt sett i början av året. För livsmedelsverksamheter sker fakturering för kontrollavgift efter genomförd kontroll i slutet av året.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen