Avgift för livsmedelskontroll

Enligt lagstiftningen är kommunen skyldig att ta ut en avgift för den livsmedelskontroll som utförs. Grundprincipen är att varje verksamhet ska stå för de kostnader som den ger upphov till.

Texten uppdaterad 2024-01-15

Varje verksamhet betalar för den livsmedelskontroll som utförs i verksamheten. Nedlagd tid i kontrollärendet multipliceras med gällande timtaxa. Avgiften tas ut efter utförd kontroll. Hur ofta planerad kontroll utförs bygger på den kontrollfrekvens som verksamheten tilldelats enligt risklassningsmodellen.

Alla livsmedelsföretag ska vara registrerade. Alingsås kommun tar ut en engångsavgift för registreringen.

E-tjänster

Frågor och svar om avgifter för livsmedelskontroll

 • Det kostar 2 900 kronor att registrera en livsmedelsverksamhet. Avgiften ska täcka de kostnader kommunen har för handläggning av registreringen och riskklassning av verksamheten.

 • Livsmedelsföretagare debiteras för livsmedelskontroll. Hur ofta kontroll av verksamheten sker beror på den kontrollfrekvens som tilldelats verksamheten enligt riskklassningsmodellen. Alingsås kommun använder Livsmedelsverkets modell för riskklassning och fastställande av kontrollfrekvens.

  Avgift betalas efter utförd kontroll. Avgiftens storlek baseras på den tid som har lagts ner i kontrollärendet och kan därför variera från olika tillfällen.

  Avgiften bestäms genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med den kommunala timavgiften. Timavgiften för livsmedelskontroll är för närvarande 1 450 kronor. Timavgiften är indexbaserad och kan räknas upp varje år. Läs mer i dokumentet Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen.

 • I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

 • Avvikelser som uppmärksammas vid en planerad kontroll kan medföra att en uppföljande kontroll behöver göras för att se att avvikelserna åtgärdas. Livsmedelsföretagaren behöver då även betala för den uppföljande kontrollen. Avgiftens storlek bygger på den tid som behövs för att handlägga ärendet.

  Timavgiften är 1 450 kronor.

 • Avgift för ansökningar och anmälningar faktureras när ärendet är behandlat. Undantaget gäller för tobak och alkoholområdet där avgifts ska betalas in i förväg.

  För verksamheter som ska betala årlig tillsynsavgift sker det normalt sett i början av året.

  För livsmedelsverksamheter sker fakturering för kontrollavgift efter genomförd kontroll.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen