1 Driftstörningar

Riskklassning och kontrollavgift

Bygg- och miljönämnden använder sig av Livsmedelsverkets nya modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter som trädde i kraft 1 januari 2024. Vid riskklassning tilldelas din verksamhet en kontrollfrekvens för hur ofta ni kommer att få besök. Det är livsmedel- och hälsaenheten som utför livsmedelskontrollerna.

Texten uppdaterad 2024-01-15

Ny riskklassningsmodell fr o m 1 januari 2024

Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell styr hur ofta livsmedel- och hälsaenheten ska kontrollera din verksamhet under en femårsperiod. Bygg- och miljönämnden vid samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar om vilken kontrollfrekvens din verksamheten tilldelas. Konfrekvensen anges i antal kontroller per fem år.

Kontrollavgiften för livsmedelskontroll betalas efter utförd kontroll baserad på nedlagd tid i ärendet. I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

Det är kommunfullmäktige i Alingsås kommun som beslutar hur stor avgift bygg- och miljönämnden ska ta ut per timme för livsmedelskontroll. Kontrollen utförs av livsmedel- och hälsaenheten.

Mer information om Sveriges nya klassning av livsmedelsverksamheter hittar du i länk ”Livsmedelsverket” nedan.

E-tjänster

Frågor och svar om avgifter för livsmedelskontroll

 • Det kostar 2 900 kronor att registrera en livsmedelsverksamhet. Avgiften ska täcka de kostnader kommunen har för handläggning av registreringen och riskklassning av verksamheten.

 • Livsmedelsföretagare debiteras för livsmedelskontroll. Hur ofta kontroll av verksamheten sker beror på den kontrollfrekvens som tilldelats verksamheten enligt riskklassningsmodellen. Alingsås kommun använder Livsmedelsverkets modell för riskklassning och fastställande av kontrollfrekvens.

  Avgift betalas efter utförd kontroll. Avgiftens storlek baseras på den tid som har lagts ner i kontrollärendet och kan därför variera från olika tillfällen.

  Avgiften bestäms genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med den kommunala timavgiften. Timavgiften för livsmedelskontroll är för närvarande 1 450 kronor. Timavgiften är indexbaserad och kan räknas upp varje år. Läs mer i dokumentet Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen.

 • I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

 • Avvikelser som uppmärksammas vid en planerad kontroll kan medföra att en uppföljande kontroll behöver göras för att se att avvikelserna åtgärdas. Livsmedelsföretagaren behöver då även betala för den uppföljande kontrollen. Avgiftens storlek bygger på den tid som behövs för att handlägga ärendet.

  Timavgiften är 1 450 kronor.

 • Avgift för ansökningar och anmälningar faktureras när ärendet är behandlat. Undantaget gäller för tobak och alkoholområdet där avgifts ska betalas in i förväg.

  För verksamheter som ska betala årlig tillsynsavgift sker det normalt sett i början av året.

  För livsmedelsverksamheter sker fakturering för kontrollavgift efter genomförd kontroll.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen