Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riskklassning och kontrollavgift

Livsmedelsverket har en metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter som Miljöskyddsnämnden använder.

Texten uppdaterad 2021-05-06

Hälsoskyddsenheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen placerar in alla livsmedelsverksamheter i Alingsås kommun i olika riskklasser, enligt Livsmedelsverkets metod. När din verksamhet är riskklassad räknar vi ut hur mycket kontrolltid den ska ha. I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

Kontrollavgiften, det vill säga den årliga avgift som du betalar till miljöskyddskontoret, baseras alltid på den kontrolltid som din livsmedelsverksamhet har.

Det är kommunfullmäktige i Alingsås kommun som beslutar hur stor avgift miljöskyddsnämnden ska ta ut per timme för livsmedelskontroll. Kontrollen utförs av Hälsoskyddsenheten.

E-tjänster

Frågor och svar om avgifter för livsmedelskontroll

 • Det kostar 2 320 kronoratt registrera en livsmedelsverksamhet. Avgiften ska täcka de kostnader kommunen har för handläggning av registreringen. Vid handläggningen görs en bedömning av verksamheten och antal årliga kontrolltimmar och årlig avgift bestäms.

 • Den årliga avgiften för livsmedelskontroll grundar sig på det antal kontrolltimmar verksamheten bedöms behöva. Alingsås kommun använder Livsmedelsverkets system för riskklassificering och beräkning av kontrolltimmar och avgift.

  Genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med den kommunala timavgiften bestäms den årliga avgiften. Timavgiften är 1 160 kronor. Timavgiften är indexbaserad och kan räknas upp varje år, om det sker ökar den årliga avgiften. Läs mer i dokumentet Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen.

 • Den årliga avgiften påverkas av hur väl verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Varje ny anläggning placeras i en normalklass, erfarenhetsklass B, vid bestämning av kontrolltid och årlig avgift eftersom myndigheten då inte har någon erfarenhet av verksamheten.

  Vid varje kontroll därefter gör myndigheten en erfarenhetsbedömning av hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningen. En verksamhet som fungerar bra och inte har några avvikelser (brister) vid kontroll kan placeras i erfarenhetsklass A för att myndigheten bedömer att anläggningen inte behöver kontrolleras lika ofta som tidigare. Det medför att antalet kontrolltimmar halveras och därmed halveras även avgiften. Verksamheter som placeras i erfarenhetsklass A erbjuds en smiley premiering.

  En verksamhet som inte fungerar bra och som har allvarliga avvikelser vid kontroll kan placeras i erfarenhetsklass C. Det innebär att anläggningen kontrolleras oftare och får ökat antal kontrolltimmar och en högre avgift.

  En verksamhet som ofta har avvikelser vid kontroll men som åtgärdar avvikelserna fortsätter vanligtvis att vara placerade i erfarenhetsklass B.

 • I kontrolltiden ingår inte bara inspektionen på plats i din livsmedelsverksamhet. Även inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning efter inspektionen med mera räknas in i kontrolltiden.

 • Avvikelser som uppmärksammas vid kontroll kan medföra att en uppföljning behöver göras för att se att avvikelserna åtgärdas. Den uppföljande kontrollen ingår inte i den normala kontrolltiden, vilket innebär att en extra avgift tas ut för uppföljningen. Hur stor avgiften för uppföljningen blir beror på hur lång tid uppföljningen tar.

  Timavgiften är 1 160 kronor.

 • Avgift för ansökningar och anmälningar faktureras när ärendet är behandlat. Undantaget gäller för tobak och alkoholområdet där avgifts ska betalas in i förväg.

  För verksamheter som ska betala årlig tillsyn eller kontrollavgift sker fakturering normalt sett i början på året (första kvartalet). Under 2020 blir hanteringen något annorlunda och uppskjuten med tanke på det åtgärdspaket för stöttning av näringslivet som beslutats av kommunen.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen