Risker med buller och höga ljudnivåer

Samhällsbuller är en av de miljöstörningar som påverkar flest människor i Sverige.

Texten uppdaterad 2024-02-20

Mycket starka ljud kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus). Samhällsbuller från trafik, grannar, restauranger, fläktar och industrier ger sällan upphov till hörselskador men kan orsaka andra problem såsom sömnproblem och ökad stress.

I Miljöbalken anges att en bostad skall ge betryggande skydd mot buller. Vid nyetablering av industrier, restauranger och liknande upplyses verksamheten om vilka riktvärden för buller som gäller. Kringboende som störs av buller kan anmäla detta till bygg- och miljönämnden. I vissa fall görs en enklare typ av bullermätning på platsen. Om bullret från anläggningen överskrider gällande riktvärde kan livsmedel- och hälsaenheten ställa krav på fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren att utföra åtgärder.

Hörselskadande buller

Alltför höga ljudnivåer kan leda till bestående hörselskador. Hörseln kan skadas tillfälligt eller för alltid. Exempel på skada kan vara hörselnedsättning eller öronsus (tinnitus). Efter att ha varit på diskotek eller konsert upplever många ett pipande ljud i örat. Det går ofta över efter ett tag men i värsta fall kan det bli en permanent skada. Risken för hörselskada ökar med ljudets styrka och varaktighet men beror också på ljudets karaktär. Starka så kallade impulsljud kan vara skadande även vid enstaka och kortvarig exponering. Det är arrangören som ansvarar för att personer som vistas i lokalen inte utsätts för skadliga ljudnivåer eller att grannar blir störda.

Störande buller

Med störande buller avses buller som påverkar din hälsa. Det kan exempelvis röra sig om att bli störd på ett sådant sätt att du får svårt att sova eller att har svårt att koppla av. Att få sova ostört är en förutsättning för fysisk och mental hälsa. Biltrafik är den bullerkälla som flest människor upplever sig störda av liksom bullriga grannar och fläktar av olika slag. Det kan också röra sig om störande musik eller hundar som står och skäller ihärdigt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen