1 Driftstörningar

Buller från verksamheter

Industrier och andra verksamheter orsakar ibland störande ljud. Genom förebyggande arbete kan du som verksamhetsutövare minska risken för att närboende störs av buller från din verksamhet.

Texten uppdaterad 2022-05-31

Buller utomhus

Det är Naturvårdsverkets vägledningar som ligger till grund för vår bedömning om hur mycket buller din verksamhet får orsaka. Vägledningarna innefattar buller utomhus från byggarbetsplatser, industrier, skjutbanor, vägar och järnvägar.

Buller inomhus

Om närboende störs av buller från din verksamhet inne i sin bostad tillämpar vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus för att bedöma om bullret innebär en olägenhet.

Om någon klagar på din verksamhet

Du som driver en verksamhet är ansvarig för att inte närboende inte utsätts för störning från din verksamhet i form av buller. Du kan därför bli skyldig att utföra bullermätningar och genomföra åtgärder om det finns risk för störningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten