1 Driftstörningar

Trafikbuller

Trafikbuller är den dominerande bullerkällan i dagens samhälle. Omkring två miljoner människor i Sverige bedöms vara exponerade för trafikbuller som överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder.

Texten uppdaterad 2024-02-09

Alingsås kommun har fördelen med att den är välförsedd med bra kommunikationer från både väg och järnväg, exempelvis E20 och Västra stambanan. En nackdel med att bo nära dessa trafikleder är att dessa bullrar. I Trafikverkets åtgärdsprogram mot buller och vibrationer prioriteras skyddsåtgärder för de boenden och skolor, längs befintliga statliga vägar och järnvägar som är mest utsatta för buller och vibrationer från trafiken. Åtgärderna minskar de största riskerna för störningar och hälsoeffekter. Trafikverket prioriterar åtgärder mot höga bullernivåer inomhus högre än åtgärder för höga bullernivåer utomhus.

Befintlig miljö omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte varit föremål för en väsentlig ombyggnad sedan 1997. Hus byggda efter 1997 ingår inte i åtgärdsprogrammet. Om du känner dig mycket störd av trafikbuller från statlig väg och järnväg kan du i första hand göra en förfrågan om buller- eller vibrationsutredning hos Trafikverket. En förfrågan innebär en extra utredning om bostaden uppfyller kriterierna för att bli erbjuden en skyddsåtgärd mot buller eller vibrationer. För att Trafikverket ska göra en åtgärd krävs att huset uppfyller något av följande kriterier:

  • ekvivalent ljudnivå är över 40 dBA inomhus
  • de maximala ljudnivåerna är högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt
  • ekvivalent ljudnivå är över 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.

Om du är störd av trafikbuller från gator och vägar där kommunen är huvudman kan du på liknande sätt som hos Trafikverket vända dig till kommunen för att få bidrag till bullerreducerande åtgärder. Om du är störd av höga ljudnivåer från trafiken och har vänt dig till Trafikverket eller Alingsås kommun för att få bidrag till bullerreducerande åtgärder men fått avslag på din ansökan kan du lämna in en klagomålsanmälan till livsmedel- och hälsaenheten. Vi utreder då om störningen kan klassas som en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken samt att det är skäligt att kräva väghållaren vidta åtgärder mot trafikbullret.

Interna genvägar

Klagomålsanmälan

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen