Naturvårdsprogram

Syftet med naturvårdsprogrammet är att ange mål och strategier för det kommunala naturvårdsarbetet. Naturvårdsprogrammet kopplar till kommunens översiktsplan genom att fördjupa viljeriktningen gällande natur och till kommunens naturvårdspolicy genom att konkretisera den angivna ambitionen. Naturvårdsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige den 26 februari 2020.

Texten uppdaterad 2024-06-18

Dokumentets huvuddel är kommunövergripande och anger mål och strategiska riktlinjer för det kommunala naturvårdsarbetet under perioden 2020-2025.

Målen är uppdelade i tre huvudområden:

  1. En rik och levande natur
  2. Naturanpassad samhällsbyggnad
  3. Kunskapsspridning och medborgarsynpunkter

I en bilaga till naturvårdsprogrammet finns checklistor avsedda som hjälpmedel vid fysisk planering och exploatering. Checklistorna gäller bland annat hänsynstagande till naturvärden, ekosystemtjänstbedömning samt exploatering av brukningsvärd jordbruksmark.

Naturen i Alingsås kommun

I en andra bilaga finns beskrivningar av naturen i Alingsås kommun, såsom geologi, klimat, naturhistoria, skogslandskapet, odlingslandskapet och våtmarkerna. Här finns också beskrivningar av kommunens skyddade områden, bland annat naturreservaten, biotopskyddsområdena och Natura2000-områdena.

Här finns också en objektskatalog med beskrivningar av en rad olika områden som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Denna bilaga är ett kunskapsunderlag och fördjupning för den som är intresserad av att veta mer om naturen i Alingsås kommun. Det kommer att komma en karta som visar var dessa natursköna områden finns.

Jenny Leonardsson

NULL

Enhetschef, Miljöenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen