Brottsförebyggande

Att arbeta för att förebygga brott är ett sätt att verka för ett tryggt och säkert Alingsås. Trygghet och säkerhet är centrala värden för livskvalitet och utgår från alla människors behov av trygghet. Begreppet trygghet har olika innebörd för varje individ och alla invånare i Alingsås har därmed ett ansvar att arbeta för vår gemensamma trygghet.

Texten uppdaterad 2023-02-23

Brottsförebyggande arbete i Alingsås

Vi i kommunen arbetar på många olika sätt och samarbetar med många olika aktörer för att förebygga brott och att göra Alingsås till en trygg och säker plats. Det finns till exempel ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) med representanter från kommunens förvaltningar, Alingsåshem, kriminalvård och polis, som utbyter erfarenheter och samordnar det brottsförebyggande arbetet. Rådet samordnas av kommunens folkälsostrateg.

Kommunen och polisen har även skrivit på en samverkansöverenskommelse i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor, vistas och verkar i Alingsås kommun. Överenskommelsen lovar samverkan i det förebyggande arbetet mot gemensamt identifierade företeelser. Några gånger om året gör kommun och polis även gemensamma medborgarlöften, som innebär att vi tillsammans satsar lite extra på specifika frågor, som vi genom medborgardialoger, och trygghetsundersökningar, konstaterat är ett problem. 

Exempel på aktiviteter inom det övergripande brottsförebyggande arbetet är:

  • Att genomföra olika former av medborgardialoger/trygghetsundersökningar i syfte att kartlägga otrygga områden och tillsätta lämpliga trygghetsfrämjande åtgärder
  • Att i studiecirkelform starta upp Grannsamverkan i olika bostadsområden
  • Att skicka hem mopedinformation till samtliga föräldrar i Alingsås som under året får en 15-åring i sitt hushåll
  • Att genomföra trygghetsronder och trygghetsvandringar
  • Att arbeta för säkra skolvägar och cykelvägar
  • Att arbeta förbyggande mot våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet

Vad du kan göra själv

Enligt de trygghetsundersökningar som gjorts, upplever de flesta som svarat att Alingsås är en trygg kommun. Det finns dock specifika platser som upplevs som otrygga. Otrygghetsfaktorer som kommit upp i undersökningarna är bland annat mörka platser, avsaknad av viltstängsel, folksamlingar/ungdomsgäng och respektlösa bil- och moped förare.

Vi som verkar inom kommunen arbetar ständigt på olika sätt med att göra Alingsås tryggt enligt de problembilder vi ser. Men du som bor i Alingsås kan också göra mycket själv för att bidra. Att starta upp grannsamverkan i bostadsområdet är ett mycket populärt sätt att öka tryggheten där man bor. Är du intresserad av att starta grannsamverkan, kontakta gärna folkhälsostrategen enligt nedan för mer information.

Ibland upptäcker du som invånare till exempel klotter, skadegörelse och andra felaktigheter innan vi som arbetar i kommunen gör det. Du kan då hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Våldsbejakande- och odemokratiska propaganda sprids ofta via klotter och klistermärken till exempel på elskåp och lyktstolpar.  Har du upptäckt dekaler, klotter, klistermärken eller annan form av propaganda eller allmän skadegörelse är det viktigt att du informerar både oss på kommunen och polisen.

Du kan göra en polisanmälan alternativt lämna tips på telefonnummer 114 14, via polisens hemsida, eller genom att besöka polisstationen.

I akuta lägen, ring alltid 112.

Oss på kommunen kan du tipsa om felaktigheter du ser via sidan fixa min gata eller via telefon genom kommunens växel 0322-616100

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om det brottsförebyggande arbetet regionalt och nationellt finns det både fakta och statistik på nationella BRÅ:s hemsida.

Vill du veta mer om grannsamverkan.

Vill du veta mer om det nationella arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vill du har tips på hur du kan skydda dig mot brott, läs mer på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Om du blivit utsatt för brott

De allra flesta som blivit utsatta för brott upplever obehag efteråt. Känner du att du behöver stöd och någon att prata med eller hjälp vid exempelvis en rättegång, kan du höra av dig till Brottsofferjouren (BOJ). Brottsofferjourernas telefoncentral 0200-212019 är brottsofferjourernas nationella hjälptelefon dit man kan ringa kontorstid. Läs mer om Brottsofferjouren.

Interna genvägar

Promenadstråk

Jonny Nylén

NULL

Säkerhetshandläggare, Säkerhetsenheten