Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Texten uppdaterad 2023-01-17

Vem kan få parkeringstillstånd?

Tillstånd kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon (förare) och till rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet (passagerare).

Ett tillstånd utfärdas om den rörelsehindrade har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Varaktigt funktionshinder betyder funktionshinder som är bestående i minst 6 månader.

Rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet fordon, ska regelbundet behöva hjälp av föraren utanför fordonet för att vara berättigad till parkeringstillstånd som passagerare. Bedömningen grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Regler för vem som kan få parkeringstillstånd finns i trafikförordningens 13 kapitel 8 §.

Giltighet, användning och parkeringsavgifter

Ett parkeringstillstånd är personligt och utfärdas som huvudregel med giltighet i 5 år. Det gäller endast då tillståndshavaren själv är förare respektive passagerare i bilen, och under förutsättning att denne ska lämna bilen för ärende, besök eller liknande.

Tillstånd vars giltighetstid gått ut eller som av andra skäl är inaktuella ska återlämnas till kommunen.

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet (samt i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer) och ger:

  • Rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
  • Rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar.
  • Rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
  • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

Parkeringstillstånd ger inte:

  • Rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.

Avgiften

Parkeringsavgiften är en kommunal angelägenhet, som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om. När det gäller parkeringsavgiften för parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är grundregeln att en parkeringsavgift ska betalas. Några av kommunerna i landet tar dock inte ut någon parkeringsavgift på dessa parkeringsplatser som är avsedda för personer med ett giltigt parkeringstillstånd. Detta varierar från kommun till kommun så var uppmärksam när du ska parkera.

I Alingsås kommun tas ingen parkeringsavgift ut på de allmänna parkeringarna, det gäller även parkeringsplatser för rörelsehindrade. På privata parkeringar kan en avgift tas ut och det framgår då på platsen.

Förlorat kort

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas av tillståndshavaren, varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt.

Regler för parkeringstillstånd

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Hur ansöker jag?

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad gör du i e-tjänsten nedan.

Om du väljer att sända in din ansökan per post ska den bestå av följande handlingar:

  • Ansökan, ifylld och undertecknad Läkarintyg
  • Fotografi och namnteckning. (Länk till PDF)

Ansökan och övriga handlingar sänds till:

Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås

E-tjänst/blankett

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen