1 Driftstörningar

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet vill främja de faktorer i samhället som gör människor friska och förändra sådant som gör människors sjuka. Alla individer har både en möjlighet och ett ansvar att själv påverka sin hälsa. I Alingsås ska vara lätt för människor att välja en hälsosam livsstil.

Texten uppdaterad 2024-02-16

Vy över sjö Foto: Emil Fagander

I stora drag handlar begreppet folkhälsa alltså om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt, psykiskt och socialt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige har sedan länge blivit allt bättre. Det finns dock skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Skillnaden i hälsa mellan olika grupper ökar. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar.

Folkhälsa i Alingsås

Alingsås är en välmående kommun sett ur ett folkhälsoperspektiv. Här finns många goda möjligheter att kunna välja en hälsosam livsstil, inte minst genom alla de många grönområden, som är tillgängliga och inbjuder både till rörelse och rekreation. Det finns flera sjöar, skogsområden, rikt föreningsliv och vackra, inkluderande miljöer. Men precis som i alla andra kommuner finns det skillnader i hälsa även här och för att en god folkhälsa ska vara jämlik krävs långsiktigt och strukturerat arbete.

För att bedriva det övergripande folkhälsoarbetet i Alingsås finns en anställd folkhälsostrateg, delfinansierad av kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden.  Funktionen är centralt placerad vid kommunledningskontoret under säkerhetsenheten. Det strategiska folkhälsoarbetet sker uteslutande på samhälls- och befolkningsnivå. Samverkanspartners i folkhälsoarbetet är såväl kommunens samtliga förvaltningar, som näringsliv, hälso- och sjukvård, trossamfund, föreningsliv och övrigt civilsamhälle.

Verksamhetsplan

Varje år antar Alingsås politiker en verksamhetsplan för det förebyggande folkhälsoarbetet. Denna plan inkluderar alla förvaltningar och deras operativa arbete. I verksamhetsplanen preciseras aktiviteter som ska genomföras under året, för att på lång sikt uppnå de strategiska målen som berör folkhälsa. Ämnen för aktiviteter som berör folkhälsa kan vara:

 • God kosthållning
 • Fysisk aktivitet
 • Alkohol, tobak och narkotikaförebyggande insatser
 • Psykisk hälsa
 • Fullgjord skolgång med godkända betyg
 • Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser
 • Social hållbarhet och Agenda 2030
 • Förebygga våld i nära relation
 • Säkra cykelvägar
 • Barn- och ungas hälsa
 • Äldres hälsa
 • Folkhälsa i samhällsplanering

Länklista

 • Information om hälso- och sjukvård: Vaccinationer, läkemedel, undersökningar, tandvård, sjukvård, barn och föräldrar, egenvård, översikt över läkemedel, dina rättigheter inom vården m.m.  Läs mer på 1177.se. 

 • Att vara fysiskt aktiv är ett avgörande steg till bättre hälsa och det är aldrig för sent att börja! Effekten blir stor oavsett hur gammal du än är, och hur otränad du än är. Kroppen är skapad för rörelse och far illa av inaktivitet. Läs mer om Far på vg.region.se/far.

 • Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för god folkhälsa, utvärderar effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följer hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. Läs mer på folkhalsomyndigehten.se.

 • Är det dags för en förändring mot ett hållbart liv? Livslinjen är en hemsida för dig som vill, eller har funderat på att ändra levnadsvanor. Du kanske har fått ett FaR-recept, precis fått en sjukdomsdiagnos, funderar på att sluta röka, har problem med sömnen eller behöver ändra matvanor?  Läs mer på narhalsan.se/livslinjen.

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Stabsavdelningen kommunledningskontoret