Kvarnsjön

Kvarnsjöns naturreservat är ett område med äldre barrskog runt Kvarnsjön. I området växer ett livskraftigt bestånd av ryl, en starkt hotad kärlväxt. Förutom naturvärdena så har området runt sjön också stor betydelse som ett populärt tätortsnära strövområde.

Texten uppdaterad 2024-06-18

Naturreservatet inrättades år 2000 för att skydda den gamla barrskogen med många gamla tallar, flera av dem minst 150 år gamla. Området är en kvarvarande ”gammelskogsö” i ett i övrigt skogsbrukspåverkat landskap i norr och bebyggelseexploaterat landskap i söder.

Naturreservatets största raritet är den rödlistade rylen, som är ett flerårigt, vintergrönt ris. Rylen är ljuskrävande skogsväxt som växer på magra men inte allt för sura och gärna kalkpåverkade jordar. Den är i huvudsak knuten till glesa, inte allt för torra tallskogar på genomsläppliga mineraljordar eller hällmarker.

Områdets läge i direkt anslutning till bostadsområden i söder gör det mycket attraktivt som närrekreationsområde. Området kan utnyttjas både för promenader längs vältrampade stigar och för bär- och svampplockning utanför stignätet. Sommartid är sjön en uppskattad badsjö.

Förvaltare av naturreservatet är Alingsås kommun.

Jenny Leonardsson

NULL

Enhetschef, Miljöenheten

Anna Lindqvist

NULL

Skogsmästare , Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen