Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är grunden för fred, frihet, demokrati och hållbar utveckling. Det är också regler för rättigheter som varje människa har. Mänskliga rättigheter gäller för alla människor, alltid och överallt.

Texten uppdaterad 2024-03-15

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör behandla varandra i en anda av gemenskap. (FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1)

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet. Andra aktörer bidrar också till arbetet med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Den svenska rättsordningen ska stå i överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till, och konventionerna ska följas på såväl nationell som kommunal nivå.

Landsting och kommuner ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård och frågor som rör social välfärd, grund- och gymnasieskola, förskola och äldreomsorg. Därigenom spelar kommuner och landsting en viktig roll i att skydda och främja de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Mänskliga rättigheter i Alingsås kommun

Den kommunala verksamheten vilar på värden som frihet, ansvar, rättvisa, jämställdhet och medmänsklighet. Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på tolerans och respekt för den enskilda individen och människors lika värde. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Kommunens uppdrag är att underlätta människors vardag och att de i kontakt med kommunen känner sitt mänskliga värde oavsett ålder, funktionsvariation, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.

Interna genvägar

Tillgänglighet

Alingsås kommun