Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnets rättigheter

Barnkonventionen handlar om mänskliga rättigheter för barnen, det vill säga alla som är under 18 år.

Texten uppdaterad 2020-09-01

Själva idén om barnets rättigheter betonar att barn har rätt till att få sina grundläggande behov tillgodosedda, att få skydd mot utnyttjande och diskriminering, att få uttrycka sin mening, bli respekterade och att samhället genom de vuxna har en skyldighet att svara upp mot dessa krav. Det är de vuxna som måste se till att barnkonventionen förverkligas i praktiken.

Konventionen om barnets rättigheter – vanligtvis kallad barnkonventionen – antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första länderna som anslöt sig till konventionen. Barnkonventionen har så kallad folkrättslig kraft vilket innebär att de länder som skriver under konventionen måste respektera den och rapportera om vad de gjort för att genomföra den.

Fyra huvudprinciper vägleder

FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, som ansvarar för kontroll av konventionens efterlevnad, har identifierat fyra huvudprinciper som ska vara vägledande i tolkningen av de 54 artiklarna i konventionen.

De fyra huvudprinciperna är:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
  • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
  • Artikel 12: Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det.

FN:s barnkonvention, svensk lag från och med 1 januari 2020

En inkorporering av barnkonventionen i svensk lag bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet i Sverige. Att barnkonventionen blir svensk lag innebär inte att barn får nya rättigheter, utan att konventionen får större genomslag och blir likställd andra svenska lagar, så som till exempel socialtjänstlagen och utlänningslagen. Barnkonventionen kan från och med nu åberopas i svenska domstolar som vilken annan lag som helst, något som inte tidigare var möjligt.

Gör barn starkare

En film om att barn har rättigheter, från Sveriges kommuner och Regioner, SKR.

Uppmaningen att – göra barn starkare – kommer från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. På SKR:s webbplats hittar du vägledning som ger dig hjälp att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i din verksamhet. Förutom vägledning i barnrättsarbetet kan du även testa dig själv (och andra) i hur mycket du känner till om Barnkonventionen. Du kan komma till sidan här

Alingsås kommun