Tillgänglighet

Samhället ska vara tillgängligt för alla, det kan låta som en självklarhet men är inte så för de som har någon form av funktionsnedsättning.

Texten uppdaterad 2024-03-15

Mer än hälften av befolkningen över 16 år behöver läsglasögon, 1,5 miljoner hör dåligt. 515 00 personer över 16 åt har en rörelsenedsättning. Nästan hälften av dem är över 75 år. 2,5 miljoner människor har allergi. Omkring 16% av befolkningen uppger att de lider av psykisk ohälsa.

Bristande tillgänglighet i det offentliga rummet utestänger många personer från att leva sina liv fullt ut och det är diskriminerande. Det kan vara fysiska hinder, bemötande, information webb och IT.

Tillgänglighetsarbetet i Alingsås kommun

Alingsås ska vara en kommun där alla kan delta i samhället på jämlika villkor oavsett funktionsförmåga. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är enligt diskrimineringslagen en form av diskriminering vilket kommunen är skyldig att åtgärda. Utgångspunkten för Alingsås kommuns arbete med funktionshinderfrågor är FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun.

Alingsås kommun