Bygga inom detaljplan

Om och hur du får bygga beror framför allt på vad som står i detaljplanen för området där du vill bygga. En detaljplan är det juridiska dokument som reglerar byggande och exploatering inom ett visst område.

Texten uppdaterad 2020-03-31

I Alingsås kommun är det främst tätorterna och större fritidshusområden som omfattas av detaljplaner. Du kan se om din fastighet omfattas av detaljplan via plangränser i webbkartan nedan.

Detta innehåller en detaljplan

En detaljplan består alltid av en plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning. Äldre detaljplaner, så kallade stadsplaner och byggnadsplaner, har oftast planbestämmelser i ett separat dokument.

Ofta ingår även illustrationskarta, gestaltningsprogram och en miljökonsekvensbeskrivning. Även utredningar som ligger till grund för detaljplanen som geoteknisk utredning, trafikutredning, bullerutredning, arkeologisk utredning och antikvarisk-teknisk konsekvensutredning kan ingå beroende på planområdets förutsättningar.

Plangränser

Om du behöver hjälp att tolka detaljplanen är du välkommen att kontakta oss på bygglovstelefonen.

Så här söker du detaljplaner i webbkartan

Läs mer om detaljplaner och planprocessen

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten