Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Handläggningstider och avgifter

Beslut i ärenden om bygglov (och förhandsbesked) ska enligt plan- och bygglagen fattas inom tio veckor från den dag då ansökan är komplett. Det innebär att det kan ta längre tid om du inte redan från början har skickat in alla handlingar.

Texten uppdaterad 2020-06-18

Handläggningstiden kan enligt plan- och bygglagen förlängas en gång med högst tio veckor om samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Det innebär att handläggningstiden kan bli 20 veckor enligt plan- och bygglagen.

Om handläggningstiden överskrids

Om handläggningstiden överskrids kommer avgiften för ditt bygglov att reduceras.

Taxa enligt plan- och bygglagen

Samhällsbyggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa är upprättad enligt plan- och bygglagen. Plan- och bygglovstaxan antogs av kommunfullmäktige (KF) den 28 september 2016 och gäller tillsvidare.

I samband med bland annat bygglovsprövning tas avgifter ut enligt plan- och bygglovstaxan. Även en så kallad planavgift tas ut för ärenden inom vissa detaljplaner. Planavgiften kan vara relativt stor och uppgå till mer än själva bygglovsavgiften. Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret om du vill veta vad som gäller i ditt område.

Plan- och bygglovstaxan tillämpas även vid kart- och mätarbeten.

Avgift kan komma att tas ut om ärende avskrivs, avvisas eller vid avslagsbeslut.

Plan- och bygglovstaxan

Taxa enligt plan- och bygglagen 2016-09-28 hittar du nedan.

Interna genvägar

Taxor och avgifter

Bygglovstelefonen Måndag-onsdag och fredag kl 9-11

NULL

Måndag-onsdag och fredag: Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning, Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret