Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Handläggningstider och avgifter

Beslut i ärenden om bygglov (och förhandsbesked) ska enligt plan- och bygglagen fattas inom tio veckor från den dag då ansökan är komplett. Det innebär att det kan ta längre tid om du inte redan från början har skickat in alla handlingar.

Texten uppdaterad 2021-05-20

Handläggningstiden kan enligt plan- och bygglagen förlängas en gång med högst tio veckor om samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet. Det innebär att handläggningstiden kan bli 20 veckor enligt plan- och bygglagen.

Om handläggningstiden överskrids kommer avgiften för ditt bygglov att reduceras.

Plan- och bygglovstaxa

Samhällsbyggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa är upprättad enligt plan- och bygglagen. Plan- och bygglovstaxan antogs av kommunfullmäktige (KF) den 2 september 2020 och gäller tillsvidare.

I samband med bland annat bygglovsprövning tas avgifter ut enligt plan- och bygglovstaxan.

Även en så kallad planavgift tas ut för ärenden inom vissa detaljplaner. Planavgiften kan vara relativt stor och uppgå till mer än själva bygglovsavgiften. Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret om du vill veta vad som gäller i ditt område.

Plan- och bygglovstaxan tillämpas även vid kart- och mätarbeten.

Avgift kan komma att tas ut om ärende avskrivs, avvisas eller vid avslagsbeslut.

Tänk på att du måste betala bygglovsavgiften som vanligt, även om du överklagat avgiften eller bygglovet. Om en avgift är överklagad och den som söker får överklagandet avgjort till sin fördel så kommer avgiften för bygglovet att ändras i enlighet med det beslut som fattats av överprövande instans.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11. Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning., Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen