Tillsyn av plan- och bygglagen

Som tillsynsmyndighet för plan- och bygglagen i Alingsås kommun är det samhällsbyggnadskontorets uppgift att kontrollera så att regler och bestämmelser i plan- och bygglagen följs. Oftast handlar tillsynsärenden om olovligt byggande eller ovårdade tomter. Det vanligaste är att ett tillsynsärende startas efter att en anmälan kommit in till kommunen.

Texten uppdaterad 2020-06-08

Så startar ett tillsynsärende

Tillsynsärenden upprättas när förvaltningen får vetskap om att en bygglovspliktig åtgärd har utförts utan bygglov eller startbesked. Ett tillsynsärende kan starta på två olika sätt. Det vanligaste är att en anmälan kommer in till kommunen. Det kan antingen vara en känd anmälare eller en anonym anmälare. Det kan också vara så att vi upptäcker saker som inte uppfyller plan- och bygglagen vid till exempel tekniska samråd eller arbetsplatsbesök.

Om du vill göra en anmälan får du gärna bifoga bilder och en karta till din anmälan.

Vi utreder uppgifterna

Om vi får in en anmälan är vi skyldiga att utreda den. När vi utreder börjar vi med ett platsbesök då vi dokumenterar hur det ser ut på plats. Vi kontrollerar sedan uppgifterna mot de lov som finns, och mot plan- och bygglagen. Om vi upptäcker att det finns något som strider mot plan- och bygglagen kommer vi i första hand att be dig rätta till det eller be dig ansöka om bygglov om det finns möjligheter för att du ska få det.

Om du gjort något som strider mot plan- och bygglagen kan du utöver bygglovsavgiften) behöva betala en byggsanktionsavgift. Kan du inte få bygglov i efterhand, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden.

Handläggningstid

Vi handlägger tillsynsärenden i den ordning de kommer in till kommunen. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är prioriterade. Exempel på sådana ärenden är plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk. Ett tillsynsärende tar överlag lång tid att handlägga eftersom det kan vara komplicerat och att det behöver dokumenteras väl.  

Detta kan tillsyn handla om

Olovligt byggande

Någon har byggt något utan bygglov när bygglov krävs. Det kan till exempel handla om nybyggnad eller tillbyggnad, utvändig ändring, ändrad användning, murar eller plank.

Ovårdad tomt

Byggnaders yttre och tomter ska hållas i vårdat skick. Det kan alltså handla om ovårdade tomter eller förfallna byggnader.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Det finns bestämmelser om regelbunden kontroll av ventilationen i en byggnad, så kallad OVK. Om bestämmelserna om OVK inte följs kan det bli ett tillsynsärende.

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Om det finns enkelt avhjälpta hinder som hejdar tillgängligheten eller användbarheten ska de åtgärdas. Om de inte åtgärdas kan det blir ett tillsynsärende.

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagen finns det krav på kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk, samt bestämmelser om hur och när de får användas. Om bestämmelserna inte följs kan det bli ett tillsynsärende.

Länkar

Tillgänglighet

Boverkets hemsida, Detta händer om du bygger utan bygglov

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen