Kommunens kvalitet i korthet

Alingsås deltar i projektet Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, som årligen sammanställer en rapport av kommuners kvalitet och effektivitet genomförd av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Rapporten redovisar och jämför kommunernas resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna.

Texten uppdaterad 2023-05-02

Resultat inom tre viktiga områden

Rapporten består av cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre områden. Syftet med nyckeltalen är bland annat att kommuner ska använda dem som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med medborgarna.

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Alingsås resultat

Kommunens resultat redovisas årligen av SKR genom en resultatrapport. I Alingsås har en egen rapport tagits fram med egna kommentarer till resultaten. Resultaten finns också tillgängliga i databasen Kolada.

Alingsås kommun