1 Driftstörningar

Örsbråten

Ett småskaligt och kuperat jordbrukslandskap i sluttningen mot sjön Ören. Gården är kulturhistoriskt intressant med en ålderdomlig prägel och i området finns stora botaniska värden. Naturreservatet beslutades hösten 2002.

Texten uppdaterad 2020-03-27

Naturreservatet Örsbråten omfattar ett 14 hektar mosaiklandskap av hackslåttängar, hagmarker, hamlade askar och åkertegar med odlingsrösen och terrasser. Området karaktäriseras av en rik flora bestående av bland annat Jungfru Marie nycklar, darrgräs, stagg, kärrfibbla, slåtterblomma, tätört, svinrot. Byggnaderna i landskapet är av kulturhistoriskt värde.

Flôtängen lieslås årligen av Alingsås lierade ängsgrupp.

Alingsås kommun