Nolhaga berg

Nolhaga berg är ett reservat på 25,6 hektar och löper från Sidenvägen i öster till Nolhagavikens naturreservat i väster.

Texten uppdaterad 2024-06-18

Nolhaga ligger vid Mjörn i nordvästra delen av Alingsås och är ett mycket populärt strövområde. Området i sin helhet är en brokig blandning av parkytor, snårig sumpskog, strandmiljöer, trädgårdar och skogsområden.

Naturreservatet Nolhaga berg består av två berg, ett i öster och ett i väster, som skiljs åt av en klyfta omnämnd som Klämma. Klyftan utvidgades på 1800-talet när man sprängde för en vattenledning till Nolhaga egendom. Bergen är till största delen bevuxna av en gammal bokskog med inslag av främst ek och tall, men det finns också hedblandskogspartier och barrblandskog.

Förvaltare av naturreservatet är Alingsås kommun.

Alingsås kommun