Rivningslov/anmälan

Rivningslov eller anmälan behövs när en byggnads yttre ska rivas helt eller delvis som exempelvis när ett hus skall ”jämnas med marken” eller när en tillbyggnad skall tas bort helt.

Texten uppdaterad 2022-03-23

Inom detaljplan

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov. Det kan du också behöva om det finns ett krav på rivningslov i områdesbestämmelserna.

Boverkets hemsida om rivningslov

Utanför detaljplan

Bor du utanför detaljplanerat område och ska riva en huvudbyggnad behöver du göra en anmälan om rivning.

Boverkets sida om anmälan

Rivningslov eller anmälan?

Du kan se om den fastighet du ska riva ligger inom eller utom detaljplanerat område i Alingsås webbkarta, se rosa knapp ovan. Om du är osäker om ditt ärende kräver rivningslov eller anmälan mejla samhallsbyggnad@alingsas.se eller kontakta oss på bygglovstelefonen.

Du behöver inte söka rivningslov eller göra anmälan för byggnader som det inte behövs bygglov för, så som en friggebod.

Så här tar du hand om ditt rivningsavfall

Här finns mer information om hur du tar hand om ditt rivningsavfall.

Längst ned på sidan hittar du en rivningsplan i pdf.

E-tjänst/blankett

Rivningslov inom detaljplan

  • ansökan om rivning
  • planritning, sektionsritning och fasadritning
  • situationsplan där byggnad som ska rivas är tydligt markerad
  • fotodokumentation

  Situationsplanen kan antingen baseras på kommunens nybyggnadskarta, kartunderlag för situationsplan eller Lantmäteriets förrättningskarta.

 • Rivningslovet gäller i fem år, förutsatt att arbetet är påbörjat inom två år efter lovet vunnit laga kraft. Har arbetet inte påbörjats inom två år upphör rivningslovet att gälla.

 • Innan du påbörjar rivningsarbetena måste samhällsbyggnadskontoret ha godkänt kontrollplanen i ett startbesked.

  Kontrollplanen ska visa byggherrens organisation och hur kulturhistoriska intressen tas till vara. Den ska också redogöra för mängd av bygg- och rivningsmaterial samt hur detta sorteras och återvinns. Det ska också framgå hur hälso- och miljöfarliga ämnen ska tas om hand.

  Det krävs en kontrollplan för rivning. Det kan ibland även krävas en kontrollansvarig, som utses av byggherren. Denne ska bland annat se till att kontrollplanen följs.

  Kontrollansvarig

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 och kl. 13-16 samt torsdagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten