Rivningsavfall

Hus byggs, används och rivs. Därför blir det årligen stora mängder material som vi behöver ta hand om på ett hållbart sätt.

Texten uppdaterad 2020-04-29

Huvudsyftet med samhällets insyn är att verka för resurshushållning, men också att förhindra att miljöskadligt material sprids okontrollerat och att styra materialflödet mot återvinning.

 • När du bygger har du möjligheten att använda begagnat material istället för nytt. Det blir billigare och är det mest miljövänliga sättet att ta hand om material som sorterats ut. Exempel på byggmaterial som kan återanvändas är takpannor, tegel, golvplank, parkett, WC-stolar, handfat, badkar, fönster och dörrar.

 • Följande lista anger hur vi prioriterar när vi värderar den byggda miljön:

  Förebygga rivning genom underhåll

  Återanvända byggnader

  Återbruk av material som fönster, tegel med mera

  Materialåtervinning

  Energiutvinning

  Deponi

  Selektiv rivning

 • Rivningsmaterial kan delas upp i olika restprodukter som du kan återanvända. Antingen kan materialet återanvändas i stort sett som det är eller så kan det användas som råmaterial eller utnyttjas för energiutvinning.

  Rivningsavfall ska i första hand transporteras till Bälinge avfallsanläggning. Sollebrunns återvinningscentral är endast avsedd för grovavfall från hushållen.

 • När du ska riva är det viktigt hur du river. Selektiv rivning innebär att du plockar ned en byggnad bit för bit och sorterar materialet. Byggnader kan innehålla hälso- eller miljöfarliga material. Vid rivning och ombyggnad ska allt sådant material tas om hand på ett lämpligt sätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen