1 Driftstörningar

Marklov

Bor du inom detaljplanerat område och ska ändra marknivån behöver du marklov. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i vissa områden och inom vissa detaljplaner.

Texten uppdaterad 2020-05-04

Om bygglov är sökt och den blivande nivåförändringen är redovisad på bygglovshandlingarna (till exempel sektion eller fasadritning) krävs inget separat marklov.

E-tjänst/blankett

När marklov krävs

  • Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det avsevärt (mer än cirka 0,5 m) ändrar tomtens höjdläge. Samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning utifrån lämplighet, stads- och landskapsbilden och omgivningspåverkan (grannar).

  • Det kan även behövas marklov för trädfällning i vissa områden eller för enskilda träd inom vissa detaljplaner. Syftet i dessa områden med trädfällningsförbud är vanligen att de större träden är så bevarandevärda att marklov ej bör beviljas. Marklov kan bli aktuellt i vissa fall för att fälla sjuka eller skadade träd, eller om träden växer för tätt.

    Det är stadsarkitekten tillsammans med kommunens ekolog och stadsträdgårdsmästare som gör denna bedömning.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten