1 Driftstörningar

Attefallsåtgärder

För en- och tvåbostadshus finns åtgärder som inte behöver bygglov och som får avvika från detaljplanen, men som behöver anmälan och startbesked.

Texten uppdaterad 2023-02-02

Takkupor

Du kan få bygga två takkupor utan bygglov. Om du redan har en takkupa får du maximalt bygga en till utan bygglov. Har du redan två eller flera takkupor behöver du söka bygglov. Takkuporna får sammanlagt inte uppta mer än hälften av takfallet och de får inte innebära ett ingrepp i bärande konstruktion.

Mer information

Boverkets hemsida om takkupor.

Inreda ytterligare en bostad (lägenhet)

Du får utan bygglov inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus (en- eller tvåbostadshus). Då gäller Boverkets byggregler för bostäder till exempel avseende tillgänglighet och användbarhet. Om byggnadens yttre utseende påverkas kan detta behöva bygglov. I vissa fall kan VA-avgift komma att tas ut. Se vidare under ”Mer information

Mer information

Boverkets hemsida om att inreda ytterligare en bostad.

VA-anläggningsavgift för tillkommande byggnadsyta eller bostadsenhet (lägenhet).

Tillbyggnad 15 kvm

På fastigheten kan du bara göra en bygglovsbefriad tillbyggnad vid ett tillfälle och du kan inte dela upp den bygglovsbefriade arean på flera tillbyggnader. Du kan till exempel inte göra en tillbyggnad på 7 kvm ett år och ytterligare en på 8 kvm nästa år, i så fall måste du söka bygglov för tillbyggnad nummer två. I vissa fall kan VA-avgift komma att tas ut. Se vidare under ”Mer information”.

Mer information

VA-anläggningsavgift för tillkommande byggnadsyta eller bostadsenhet (lägenhet).

Komplementbyggnad/komplementbostadshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad  eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 m2.

Den nya byggnaden skall vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov med slutbesked. Komplementbyggnaden kan till exempel användas som förråd, garage, växthus eller en gäststuga.

Komplementbyggnaden kan byggas som ett permanent bostadshus. Den kallas då för ett komplementbostadshus. Då gäller Boverkets byggregler för bostäder, till exempel avseende tillgänglighet och användbarhet. I vissa fall kan VA-avgift komma att tas ut. Se vidare under ”Mer information

Mer information

Boverkets hemsida om komplementbyggnad/komplementbostadshus

Ansluta Attefallshus till enskild avloppsanläggning.

VA-anläggningsavgift för vissa komplementbyggnader


E-tjänst/blankett

Information om vissa begränsningar

 • Bygglovsbefriade åtgärder i form av så kallade Attefallsåtgärder kan ha vissa begränsningar som är viktigt att känna till:

  • Du behöver bygglov om din fastighet ligger i ett område med en detaljplan som säger att det krävs bygglov för till exempel attefallshus och friggebodar.
  • Du behöver även bygglov om din fastighet ligger i ett område som är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. I vissa detaljplaner finns planbestämmelser som anger att hela eller delar av planområdet är särskilt värdefulla. De byggnader och miljöer som finns med i kommunens kulturmiljöprogram, inventeringar eller jämförbart bedöms vara särskilt värdefulla.
  • Reglerna för strandskydd är oförändrade, vilket betyder att strandskyddsdispens kan behövas även om bygglov inte behövs.
  • Attefallsreglerna gäller endast redan existerande en- och tvåbostadshus som har bygglov med slutbesked. Man kan alltså inte kombinera en Attefallsåtgärd med ett bygglov för nybyggnation. Ta gärna kontakt med oss genom bygglovstelefonen för att få veta vad som gäller för din fastighet och ditt projekt.
  • Byggnaderna ska vara placerade minst 4,5 meter från tomtgränsen, men får placeras närmare tomtgränsen om berörda grannar medger det. Du behöver då skicka med ett medgivande från grannen i din ansökan. Medgivandet ska vara skriftligt på en situationsplan som tydligt visar den tänkta byggnaden. Grannen ska skriva under med fastighetsbeteckning och underskrift. Trots det går det inte att uppföra en komplementbyggnad närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om den gränsar till en gata eller allmän plats. Då krävs det bygglov.

  Startbesked för en anmälningspliktig åtgärd upphör att gälla två år efter det gavs. Attefallsåtgärderna ska alltså påbörjas och avslutas inom två år från då startbeskedet gavs.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten