Installation av eldstad/rökkanal

När du ska installera eller väsentligt ändra en befintlig eldstad, braskamin eller rökkanal behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi tipsar om att läsa igenom checklistan som informerar om vilka handlingar som ska skickas in tillsammans med anmälan.

Texten uppdaterad 2022-12-14

För att vi ska se att eldstaden följer de lagar och förordningar som finns, behöver vi utöver anmälan en planritning där braskaminen/eldstadens placering är markerad, samt minst en fasadritning där skorstenen är inritad. Du behöver även skicka in ett förslag på kontrollplan.

I vissa situationer krävs bygglov

Om din konstruktion är komplicerad kallar vi till tekniskt samråd. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Startbesked

Först när du har fått ditt startbesked får du börja installera eldstaden. I startbeskedet fastställs en kontrollplan för åtgärden. I normalfallet behöver du ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd vid installation av eldstad.

Kontakta skorstensfejarmästare

Ta gärna tidigt kontakt med en skorstensfejarmästare som kan hjälpa dig i din planering. Tänk också på att installationen ska besiktigas i sin helhet, så bygg inte igen den innan besiktningen.

Slutbesked efter godkänd besiktning

För att du ska få använda din eldstad måste den bli godkänd i besiktningen som utförs av skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig. Besiktningsintyget ska tillsammans med begäran om slutbesked och ifylld kontrollplan skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Först efter att du fått ett slutbesked får eldstaden tas i bruk.

Har du en eldstad som är fem år eller äldre och fått en påminnelse om att skicka in handlingar för slutbevis eller slutbesked? I så fall är det vanligaste att behöva komplettera med är en signerad begäran om slutbesked eller slutbevis, eller ett godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig. I påminnelsebrevet står det vad vi efterfrågar för att kunna avsluta just ditt ärende hos oss.

Mer information

Boverkets hemsida om skorstenshöjd och placering

Boverkets hemsida om kaminer

Boverkets hemsida om ändrade krav för kaminer och pannor

Naturvårdsverkets hemsida om vedeldning

E-tjänst, blankett och checklista

Kontrollpunkter till kontrollplan

  • Material och handlingar överensstämmer med typgodkännandebevis
  • Underlagets bärförmåga och brandmotstånd (BBR 5:4222, BBR 5:4223)
  • Eldstadens och rökkanalens avstånd till brännbara byggnadsdelar (BBR 5:4221)
  • Rökkanalens täthet (BBR 5:4256)
  • Installationen är utförd enligt installationsanvisningar
  • Skorstenshöjd över taktäckning samt takskyddsanordning och fasta tillträdesanordningar (BBR 5:4253, BBR 6:743, BBR 8:24)
  • Utförandet överensstämmer med startbesked
  • Drift- och skötselinstruktioner finns
  • Eldningsinstruktioner finns
  • Installationsbesiktning är utförd

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten