Kontrollplan

Texten uppdaterad 2020-08-26

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Det anges i lovbeslutet om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är det.

Kontrollplan vid enklare ärenden

Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig. Där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt lag och förordning för dessa åtgärder. Kontrollplanen kan med fördel bifogas direkt med ansökan/anmälan. Då kan nämnden besluta om lov och ge startbesked i samma beslut  eller snabbare ge startbesked för anmälningspliktiga ärenden.

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

En kontrollplan är ett dokument för verifiering av att samhällets krav på den bebyggda miljön uppfylls avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet.

Kontrollplanen är alltså ett dokument som ser till att visa:

 • vem som utför arbetet
 • vilka kontroller som ska göras
 • vilka krav som ska uppfyllas (mot vad kontrollerna ska ske)
 • vem som gör kontrollerna

Kontrollerna kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, ventilation, säkerhetsfrågor, beständighet, kulturvärden och tillgänglighet.

Ansvarig för kontrollplanen:

Du har som byggherre det formella ansvaret för att kraven uppfylls. En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet.

Exempel på kontrollpunkter för olika åtgärder   

Relevanta kontroller ska genomföras och vara anpassade till sökt åtgärd. Exempel på kontrollpunkter finns redovisade nedan, andra kontrollpunkter kan vara relevanta och skall tas med även om de inte finns redovisade nedan.

 Mall för enkel kontrollplan som går att fylla på med kontrollpunkter.

Tom mall och blankett

Här hittar du kontrollplan tom mall och även blankett vad det gäller anmälan om kontrollansvarig.

Exempel på kontrollpunkter

  • Resultatet överensstämmer med beslutsstämplade ritningar och handlingar
  • Alla villkor i startbeskedet har uppfyllts
  • Grundläggning är placerad på dränerande material som har packats för att undvika sättningar (AMA)
  • Konstruktioner är dimensionerade och förankrade för att klara laster enligt EKS (snö och vind)
  • Skydd mot brandspridning mellan byggnader, BBR 5:6
  • Glasytor på lägre höjd än 60 cm är tydligt markerade och gjorda av säkerhetsglas, BBR 8:35
  • Glaspartier och dörrar är monterade och infästa enligt leverantörens anvisningar
  • Räcke är inte klättringsbart på höjd under 80 cm, BBR 8:2321
  • Alla byggprodukter är CE-märkta
  • Elsäkerhet ska intygas av behörig elektriker. Intyg ska bifogas med kontrollplanen
  • Resultatet överensstämmer med beslutsstämplade ritningar och handlingar
  • Alla villkor i startbeskedet har uppfyllts
  • Elsäkerhet ska intygas av behörig elektriker. Intyg ska bifogas med kontrollplanen vid begäran om slutbesked
  • Konstruktioner är dimensionerade och förankrade för att klara laster enligt EKS (snö och vind)
  • Skydd mot fukt, tätskikt. BBR 6:5321, 6:5324, 6:5325
  • Glasytor på lägre höjd än 60 cm är tydligt markerade och gjorda av säkerhetsglas, BBR 8:35
  • Glaspartier och dörrar är monterade och infästa enligt leverantörens anvisningar
  • Fuktmätning utförd på betong och träkonstruktioner innan igenbyggnad. Högsta tillåtna värde: Betong RH 85% och Trä RH 16%
  • Grundläggning är placerad på dränerande material som har packats för att undvika sättningar (AMA)
  • Ventilation luftflöde ska vara lägst 0,35l/s per kvm. BBR 6:251
  • Tillgänglighet, dörrbredder och höjdskillnader enligt BBR 3:5111
  • Skydd mot brandspridning mellan byggnader enligt BBR 5:6
  • Energihushållning U-värden på tillkommande byggdelar är enligt BBR 9:92
  • Rivningsmaterial är sorterat och deponerat på återvinningscentral
  • Alla byggprodukter är CE-märkta
  • Brandvarnare är monterade enligt BBR 5:2513
  • Skydd mot brandspridning mellan byggnader enligt BBR 5:6
  • Räcke är dimensionerat och infäst för att klara laster enligt EKS
  • Räcke är inte klättringsbart på höjd under 80 cm. BBR 8:2321
  • Resultatet överensstämmer med beslutsstämplade ritningar och handlingar
  • Alla villkor i startbeskedet har uppfyllts
  • Varsam ändring med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värde. PBL 8:17
  • Resultatet överensstämmer med beslutsstämplade ritningar och handlingar
  • Alla villkor i startbeskedet har uppfyllts
  • Åtgärden är placerad på dränerande material som har packats för att undvika sättningar
  • Åtgärden är monterad enligt leverantörens anvisningar
  • Räcke är inte klättringsbart på höjd under 80 cm (BBR 8:2321)
  • Placering överensstämmer med beslutsstämplade ritningar och handlingar
  • Alla villkor i startbeskedet har uppfyllts
  • Elsäkerhet ska intygas av behörig elektriker. Intyg ska bifogas med kontrollplanen vid begäran om slutbesked
  • Konstruktioner är dimensionerade och förankrade för att klara laster enligt EKS (snö och vind)
  • Alla byggprodukter är CE-märkta
  • Resultatet överensstämmer med beslutsstämplade ritningar och handlingar
  • Alla villkor i startbeskedet har uppfyllts
  • Säkerhetsanordningar är kontrollerade
  • Intyg att hiss/motordriven anordning är monterad enligt tillverkarens anvisningar
  • Hiss/Motordriven anordning är typgodkänd och med CE-märkning
  • Arbetet är utfört enligt lov eller anmälan
  • Rivningen är utförd enligt rivningsplan
  • Allt avfall är borttransporterat
  • Marken är återställd
  • Alla villkor i startbeskedet har uppfyllts
  • Material och handlingar överensstämmer med typgodkännandebevis
  • Underlagets bärförmåga och brandmotstånd (BBR 5:4222, BBR 5:4223)
  • Eldstadens och rökkanalens avstånd till brännbara byggnadsdelar (BBR 5:4221)
  • Rökkanalens täthet (BBR 5:4256)
  • Installationen är utförd enligt installationsanvisningar
  • Skorstenshöjd över taktäckning samt takskyddsanordning och fasta tillträdesanordningar (BBR 5:4253, BBR 6:743, BBR 8:24)
  • Utförandet överensstämmer med startbesked
  • Drift- och skötselinstruktioner finns
  • Eldningsinstruktioner finns
  • Installationsbesiktning är utförd

Förklaring och förkortningar

 • Byggherre

  Byggherren är den som utför eller låter utföra byggnadsarbeten.

  Beskrivning av projektet

  Beskriv kortfattat den tänkta åtgärden, t.ex. uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m.

  Kontrollpunkter

  Lägg till de kontrollpunkter du tycker behövs för att säkerställa resultatet.

  Vem kommer att utföra arbetet?

  Ange vem som ska utföra arbetet, om entreprenör anlitas ska det framgå vem som representerar företaget i projektet.

  Beslutsstämplade ritningar

  De handlingar och ritningar som är stämplade med beslutets paragrafnummer ska följas under utförandet.

  Startbesked

  Kontrollplanen fastställs när startbeskedet utfärdas, då får arbetet påbörjas.

  Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. För åtgärder som inte kräver lov, upphör startbeskedet att gälla 2 år efter att startbesked utfärdades.

  Slutbesked

  När byggnationen är klar ska du ansöka om slutbesked genom att lämna in den verifierade (ifyllda) kontrollplanen tillsammans med de handlingar som ska lämnas in enligt startbeskedet.

 • BBR = Boverkets byggregler som du hittar om du söker på BBR under boverkets författarsamling på deras hemsida

  EKS = Europeisk konstruktionsstandard

  AMA = Allmän material- och arbetsbeskrivning (Svensk Byggtjänst)

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 och kl. 13-16 samt torsdagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen